Értékek, alapelvek, célok

A Magyarok Világszövetsége alapvető értékei, alapelvei és céljai.
- részlet az alapszabályból -

Alapvető értékek és alapelvek.

Az MVSZ a magyar közösségek legalapvetőbb értékeinek az igazságot, a méltányosságot és a tisztességet tekinti, melyek akkor érvényesülhetnek, ha áthatja a közösségeket a szolidaritás, a szeretet és az életigenlés. E nélkül a magyar közösségek gyarapodását nem tartja elképzelhetőnek.

A Magyarok Világszövetsége elsőszámú alapelve, hogy azon személyek, kik magukat magyarnak vallják, a magyar kultúrához tartoznak, a többi magyarral sorsközösséget vállalnak, közös értékeiket és érdekeiket a leghatékonyabban nemzeti egységben őrizhetik és védhetik meg.

Az MVSZ második legfontosabb alapelve az élet védelme, a család- és gyermekvédelem.

Az MVSZ világnézeti alapelve, hogy az egyén szabadsága csak a közösségben kap értelmet és kaphat védelmet.

Az MVSZ politikai alapelve az önrendelkezés elve, mely minden ember született minőségéből, az emberi méltóságból fakad.

Az MVSZ szolidaritást vállal a világon bárhol élő, jogaikban sérült nemzeti közösségekkel.

Az MVSZ alulról építkező szervezet, amely az autonómia és föderáció elvére épülve segít megtartani a magyar szellemet, öntudatot és önérzetet a haza határain kívül és belül.

Az MVSZ minden szerveződési szintjén érvényesülnie kel a szubszidiaritás elvének.

Az MVSZ választott testületei a demokrácia, a jogszerűség és az átláthatóság alapján jönnek létre és működnek.

Az MVSZ közvetlen pártpolitikai tevékenységet nem folytat, ugyanakkor felvállalja a magyar közösségek jogvédelmét és érdekképviseletét. Szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.


Célok.

Az MVSZ legfőbb célja a magyar nemzet világméretű egységének megjelenítése, ezen belül a magyar önazonosság megőrzése és a nemzet épülése. A Szövetség meghatározó célja a nemzet egységének megteremtése, önrendelkezés elvének alapján.

Célja a magyar nemzet számbeli növekedése, a család és gyermek megvédése, gazdasági és kulturális gyarapodása.

Célja, hogy a magyarok egyéni, közösségi, kulturális és szociális, politikai és gazdasági jogai, valamint nemzeti önazonossága biztosíttassanak nemre, vallásra és politikai hovatartozásra való tekintet nélkül, bárhol is élnek.

Az MVSZ célja a magyarok világméretű szétszórattatását a magyar nemzet javára azonosítani, egy világméretű hálózat részévé téve a magyar szórványokat, és hatékonyan működtetve az így létrejövő kapcsolattőkét.

Célja az ősi földjén, a Kárpát-medencében élő magyarság, valamit az egész közép-európai térség gazdasági, szociális és kulturális fejlődését segíteni.

Az MVSZ célja a világ különböző pontjain élő magyar szórványok közösségekben való fennmaradása és e közösségek gyarapodása.

Az MVSZ célja a magyar nyelv ápolása és védelme. A magyar nyelv az MVSZ legfőbb kötőanyaga és a magyar nép legjelentősebb közös alkotása, melyet joggal tekintenek a nemzeti önállóság és a szellemi függetlenség emlékművének. Magyar anyanyelvünk nem csak a gyümölcse a szellemnek, hanem elsőszámú alakítója is annak. Így egyszerre kell az MVSZ cselekvésének céljává, eszközévé és tárgyává váljék.

Célja az őshonos magyarság által a bolsevizmus éveiben elszenvedett, valamint a rendszerváltozás éveiben még fokozódó morális sérüléseinek orvoslása.

Célja, hogy a világon bárhol élő magyarokban az egészséges történet- és önérték-tudat alapján a jövőben bízó és azt alakítani vállaló pozitív és aktív nemzeti tudat erősítése, mely magába foglalja a nemzethűséget, a közösség érdekeinek és szimbólumainak tiszteletét, feltételezi az áldozatkészséget, a bátorságot és az alázatot, megbecsüli a jogszerűséget, a tudást és az alkotóerőt.

Az MVSZ célja a világ magyar közösségei cselekvési egységének megteremtése, mely által – szükség esetén – nagy energiák és jelentős erők összpontosíthatók bármely tértség magyar közösségének megsegítésére.

Célja a magyar nemzet nemzetközi megítélését a valósághoz igazítani.

Célja a magyar nyelv terjesztése. A magyar nyelv ismerete lehetővé teszi a magyar kulturális örökség megismerését, ami által a magyarokkal rokonszenvezők száma megsokszorozható.

Célja továbbá szolgálni a magyarság és a vele együtt, valamit körülötte élő népek és népcsoportok békés és nyugodt együttélését, a konfliktusokat teremtő és a stabilitást veszélyeztető helyzeteket kialakulásának megelőzését, illetve a meglevők megszüntetését, valamint szolgálni az egyetemes emberi jogok, az alapvető szabadságjogok és az emberi méltóság maradéktalan tiszteletben tartását.