: MTF-27 - Dr. Balogh Sándor: Einstein tér/mező kérdésének megoldása. Egy új világkép alapjai


A Magyarok IX. Világkongresszusa meghatározó hozzájárulása az egyetemes emberiség sorsának jobbra fordulásához a Dr. Balogh Sándor által kidolgozott megoldás az Albert Einstein által felvetett, de megoldatlanul az utókorra hagyatékozott tér/mező kérdésre. Dr. Balogh Sándor megoldása egy új tudományos paradigmát teremt, amelyben helye van az onnan a materialista világnézet eluralkodása folytán kiszorított Istennek, amely lehetővé teszi a legmagasabb tudományok nyitott kérdéseinek megválaszolását, létező ellentmondásainak feloldását, ezáltal megteremtve az anyag, a szellem és a  lélek egységes tárgyalásának lehetőségét. A megoldás egy új világkép alapjait rakja le – olvasható a Magyarok IX. Világkongresszusának Záró-nyilatkozatában. Dr. Balogh Sándor tanulmányának önálló kötetet szentelt a Magyarok Világszövetsége, a 27. Magyarságtudományi Füzetet. Alább közzétesszük a szerző rövid írását, amelyben összegzi az Általa elvégzett feladatot.

 

 

 

EINSTEIN ÉS A NEGYEDIK TÉRDIMENZIÓ

Dr. Balogh Sándor

 

Einstein egy életre szóló vitát folytatott két neves fizikussal, David Bohr-al  a valóságról és Max Born-al az emberi tudás határainak természetéről és az okság elvéről. Einstein szerint Isten „nem játszik kockával," nem teremthetett véletlenektől függő vagy látszat világot, ezért például ezt írta Max Bornnak 1924-ben: „tűrhetetlennek tartom, hogy egy sugárzásnak kitett elektron válassza saját szabad akaratából nem csak a kiugrás idejét, de még annak irányát is. Ha ez így lenne, inkább lennék egy cserző, vagy egy munkás egy kaszinóban, mint egy tudós." Einstein annyira komolyan vette ezt a kérdést, hogy élete utolsó évtizedeit erre szentelte: kereste a valóság megértésének a kulcsát. 

Mire végre megtalálta a kulcsot a teljes valóságnak az okság elvével összeférő megértésére, már majdnem teljesen visszavonult a tudományoktól és már nem volt ereje és ideje kidolgozni egy teljesen az okságelvére alapozott és realista világképet. Az alapelveket megadta ugyan 1952-ben, de a részletek kidolgozását meghagyta az utókornak, remélve, hogy valaki az ő javaslata alapján kidolgozza majd a megoldást és erre az új világképre alapítva, új paradigmát dolgoz ki, és a tudományokat teljesen új alapokra fekteti. 1948-ban például ezt írta Max Bornnak egy tudományos forradalomról: „Élvezném darabokra szedni pozitivista filozófiádat. De ez nem valószínű, hogy a mi életünkben megtörténik."

Mintegy gondviselésszerűen került kezembe Einstein 1952-ben irt forradalmi írása amelyben javasol egy „négy térdimenziós mezőelméletet amely kimerítően leírja a fizikai valóságot." (http://www.relativitybook.com/resources/Einstein_space.html) Ezzel Einstein felelevenített egy régi geometriai problémát, a negyedik térdimenzió kérdését, aminek megoldására valaki $500-t ajánlott fel 1909-ben.

Egy ilyen elméletre már lehet egy új paradigmát építeni, csak meg kell találni a negyedik dimenziót!

Ebben az írásában Einstein ugyan nem vonja vissza a relativitáselméletet, hanem csak a Minkowsky féle térelméletet, és a relativitás elméletet alárendeli egy még kidolgozandó négy térdimenziós mezőelméletnek, és a relativitást illetve a gravitációt mint mező értelmezi.

A mező persze nem új fogalom, Faraday és Maxwell alkalmazták az elektromágnességre (146), Newton pedig a gravitációra. Azonban Einstein új írásában kiterjeszti a mező fogalmát a teljes valóságra.

Érdekes megjegyezni, hogy kutatásaim során sehol nem olvastam Einstein pálfordulásáról, és bár 2005 Nemzetközi Einstein Év volt, a relativitás feltalálásának századik évfordulója, Einsteinnek ezzel az írásával illetve elgondolásával senki nem foglalkozott, és a könyv is „véletlenül" került a kezembe.

Már eddig is tudtam, hogy a tudat, ahol a szabad akarat székel, nem lehet háromdimenziós, mert az agy háromdimenziós, és két háromdimenziós tárgy nem fér meg ugyanazon a helyen, és az akkori tudományos felfogás szerint négydimenziós tudatnak négydimenziós tér kell. Így jómagam is követtem a tömeget, és kerestem a négydimenziós teret.

Mindenki tudja, hogy a geometriai idomok és fogalmak nem létező absztrakciók, mégis úgy kezelték, és úgy keresték a negyedik térdimenziót, mintha valós, létező valami lenne. Ez a fogalomzavar végigkísérte a huszadik századot. 1909-ben egy ismeretlen adakozó kitűzött ötszáz dollár pályadíjat a legjobb dolgozat benyújtójának, aki kidolgozza a négy dimenziós tér magyarázatát. 245 dolgozatot nyújtottak be a világ majdnem minden civilizált országából. A díjat Graham Denby Fitch, amerikai utász alezredes nyerte, de ő sem találta meg a helyes megoldást. Ezzel kezdi dolgozatát:

Lehetetlen elképzelni a negyedik dimenziót. … Ha a teret, mint egy határtalan háromdimenziós kiterjedést képzeljük el, a terünkön kívüli pont negyedik dimenziót teremtene, de ezt lehetetlen elképzelni …

Több, mint száz év alatt nem sokkal jutottunk előbbre. A pályázat hatására elterjedt a nézet, hogy van egy negyedik térdimenzió, csak nehéz megtalálni. Egyik javaslat az volt, hogy a negyedik dimenzió összezsugorodott egy pontszerű állapotba, azért nem látható. Mások kidolgoztak egy négydimenziós modellt, ami hét kockából áll: egy kocka mindegyik oldalára rátettek egy másik kockát, és ezt a szörnyűséget nevezik négydimenziós tesszeraknak. Mindenki a négy dimenziót mint egy valós létezőt képzelte el és kereste, bár elvben tudták, hogy a tiszta geometriában a fogalmak, így a dimenziók is absztrakciók, és csak a fogalmak egymáshoz való viszonya fontos. A valós tárgyakkal az alkalmazott geometria foglalkozik. Azonban aki a negyedik térdimenziót kereste, senki nem használta ezt a disztinkciót. Maga Einstein is, nem tudta Theodor Kaluza négydimenziós matematikai megoldását elvben elfogadni, mert nem tudta a negyedik térdimenziót elképzelni.

Az amerikai nyilvános TV-n volt egy Elegáns Világegyetem című tudományos sorozat amelyen Brian Greene, a Columbia Egyetem professzora, bevallja, hogy ő sem tudja elképzelni a negyedik térdimenziót, bár matematikailag használja, és hasonlat alapján tudja vonatkoztatni az alacsonyabb dimenzióra, de a képet nem tudja elképzelni. „Az igazat megvallva, nem ismerek senkit, aki el tudná képzelni a negyedik dimenziót." (http:www.pbs.org/wgbh/nova/greene.html, p.4)

Egely György szépen ír a negyedik dimenzióról, de ő is valós, létező negyedik térdimenziót keres és ezt írja: Az igazán jó feltételezés … sohasem életidegen, üres, logikai csinálmány. Köze van a valósághoz. A negyedik térdimenzió gondolata - akármennyire megfoghatatlan, érzékelhetetlen is a ma embere számára - a tudomány előtt korántsem ismeretlen. Most még csak azt tudjuk mondani a negyedik dimenzióra, hogy "olyan, mint..." vagy "úgy kell elgondolni, mint ahogy..." Most még csak viszonyítunk, mert nem tudjuk elképzelni - érzékszervileg tapasztalhatatlan. De amit ma még nem értünk, nem tudunk, nem tapasztalunk, az nem biztos, hogy nem lesz holnapra evidenciaértékű tény." (http://viszavzsodor.blogspot.com/2012/06/negy-terdimenzios-modell.html)

Amit a tudomány matematikailag elismer, és amit abból tud hasonlatokkal következtetni a negyedik térdimenzióról, az eddig csak „életidegen, üres, logikai csinálmány" és távolról sem ad valós, vagy akár még csak megközelítő képet se a valóságról.

 

Megtaláltam a negyedik térdimenziót

Einstein írása kisegített ebből a tudományos kátyúból: Einstein visszavonta a tér fogalmát ahogy azt ő értelmezte, és a cikkhez írt Megjegyzésben megállapította, hogy nem a tér hanem a tárgyak dimenziói fontosak:

a tér-idő nem szükségképpen valami, aminek külön létet lehet tulajdonítani, függetlenül a tényleges tárgy fizikai valóságától [reality]. Fizikai tárgyak nem a térben vannak, hanem ezeknek a tárgyaknak vannak térbeli kiterjedései." 

Miután elolvastam Einstein megjegyzését, hogy térnek „nem lehet külön létet tulajdonítani," ami nem volt ugyan új, de a negyedik térdimenzió egész más értelmet kapott. Ahelyett, hogy egy létező dimenziót kerestem volna, azt kerestem, hogy hogyan tudok egy absztrakt három térdimenzióból egy absztrakt, tehát nem létező, negyedik térdimenziót teremteni és hosszas gondolkodás után, megtaláltam a megoldást, amit otthon ki is adtak. A meglepő megoldás nem tér-idegen, hanem egyszerűen megmagyarázza az anyag-mező világ kettősségét amellett, hogy minden szempontból kielégíti a dimenziók egymáshoz való viszonyának analógiáját.

Tekintve, hogy a nagy nyugati tudósoknak hatvan évig volt esélyük foglalkozni vele, de szőnyeg alá seperték, nem foglalkoztak Einstein javaslatával, magyarul jelentettem meg a munkát, hogy a magyar tudósok és fiatal magyar diákok, a jövendőbeli tudósok foglalkozhassanak vele először és kapjanak elismerést vagy Einstein elméletének igazolásáért, vagy az elmélet tévességének bizonyításáért.

 

 

 

 

Sorozat-bemutató video:http://mvsz.hu/mtf/mtf_reklam.html

A kiadó terjesztőket keres, elsősorban a középiskolákban, főiskolákon és egyetemeken.

Terjesztési információ

A Magyarságtudományi Füzetek ára Magyarországon: 500 Ft.

A füzetek Magyarországon megvásárolhatók az újságárusoknál.

Postai úton házhoz küldve: 700 Ft.

8 füzet megrendelése esetén: 3.000 Ft (azaz 375 Ft/pld.), kiegészítve a postaköltséggel.

A teljes sorozat ára: 14.900 Ft + postaköltség

Külföldön az ár ugyanennyi, az adott ország devizájának napi árfolyamán.

Belföldi átutalás esetén a bankszámla: 10300002-20102159-70833285

 

Külföldi átutalás esetén:

Magyarok Világszövetsége

1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.

bankszámlája:

IBAN HU 52 10300002-20102159-70833285

MKB Rt. – Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.

1056 Budapest, Váci u. 38.

SWIFT Kód: MKKBHUHB

 

Megrendeléseket az mvsz@mvsz.hu címen fogadnak.

Ha a kívánt mennyiség árát banki átutalással befizették, és pontos postai címüket feltüntették, akkor másnap postázzák a megrendelt füzeteket.

 

MVSZ Sajtószolgálat

8984/160909

 

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

 

„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot." (Alapszabály)

 

„A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik."(Alapszabály)

 

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

 

 A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

 

 Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is. Hírlevelünkről való leiratkozáshoz, küldjön üres levelet a sajtoszolgalat@mvsz.hu címre, amelynek tárgy-rovatában mindössze ennyit közöl: Leiratkozás.

 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.