Budaházyért!=... - Patrubány-beszéd írásban


Szerkesztőségek érdeklődésére sajtószolgálatunk írott formában is közzéteszi az MVSZ elnökének 2016. szeptember 3-án elhangzott beszédét. Az írott szöveg a szabadon elmondott beszéd szó szerinti leírásával készült.

 

Budaházy Edda felkonferálja az MVSZ elnökét. (bekiabálások: Isten hozott!)

 

Patrubány Miklós:

 

Kedves Testvérek!

Kedves Magyar Testvérek!

 

Magam is igyekeztem!

Azért vagyok ma itt, hogy kiálljak Budaházy György és társai mellett. (gyér taps) Azért állok ki mellettük elsősorban – elsősorban Budaházy Gyuri mellett – mert a Magyarok Világszövetségének tagja. Másodsorban azért állok ki mellette, mert ő a bizalmunkat élvező tagja a Magyarok Világszövetségének, hiszen az idén választották őt Pest-megyei tagjaink a Magyarok Világszövetségének küldöttévé. Tehát nemcsak formális kötelességet teljesítek, amikor kiállok mellette, hanem szervezeti, meggyőződésbeli kötelességet is. (nagy taps) Harmadsorban pedig azért vagyok itt, mert hiszem és tudom, hogy Budaházy Gyuri nem terrorista. (nagy taps) És ha ő nem – mint vezetője a megvádolt csoportnak –, akkor a társai sem. (taps)

Kedves Magyar Testvérek! Mai tüntetésünknek tétje van. A tét, ezeknek a magyar hazafiaknak az élete. Családjaik élete, amit nem engedhetünk meg, hogy kerékbe törjenek. (bekiabálások: igen!) Mi is történt tulajdonképpen? Mi történt? Azt mondja Magyarország miniszterelnöke 2006. szeptember 17-én, hogy „Magyarország kurvaország..."?! (felhördülés) És következmények nélkül a helyén maradhat?! Nem kellett volna eltakarodnia aznap? Vagy másnap? És hogyha ezt megteszi, hogyha ezt a magyar állam megköveteli a maga jogrendjével, hogy az országot káromló tisztségviselőt elűzik tisztségéből, netán börtönbe is zárja, akkor nem kerül sor Budaházy Györgyék tüntetéseire. Akkor nincs szükség a TV-ostromra. Akkor nincs mindaz, aminek következményeként ma itt kell állnunk. Tehát, kedves Magyar Testvérek, mai tüntetésünknek végső soron a tétje a magyar jogállam. És végső soron azon is túl a magyar állam, Magyarország sorsa, és a magyar nemzet sorsa. Ma kiállni Budaházyért annyit jelent, mint kiállni Magyarországért! (hosszan tartó nagy taps)

Ezért is adjuk közleményeinknek ezt a címet: „Budaházyért! = Magyarországért!" (taps)

Hogy' juthattunk ide, – kérdezték az előttem szólók is, és kérdem velük és Önökkel együtt én magam is: – Hogy' juthattunk ide? Hogy' juthattunk ide, hogy a 2006-os rendőrterror aránytalanul nagyobb kárt, és társadalmi kárt okozó, társadalmi veszélyességet hordozó megtorlói közül senki nincs a rács mögött... és senki nem ítéltek el a politikai vezetők közül? És azok, akik – ez ellen védekezve – megpróbálták – esetleg – az ellenállás jeleit mutatni, hiszen mint hallottuk Gaudi-Nagy Tamás részletes jogi okfejtéséből: semmilyen törvényes bizonyítékot nem mutattak be az I. fokú tárgyaláson. De ha mégis megállnának azok a vádak, akkor is: – hol vannak ezek a cselekmények ahhoz képest, amit Gyurcsány Ferenc és társai műveltek 2006-ban, és azt követően?! – Van helyük a közéletben? Van helyük szabadlábon? Mondjátok! Van-e? (bekiabálások: nincs!)

Hogy' juthattunk tehát ide, ehhez az aránytalansághoz, ehhez a méltánytalansághoz, ehhez a jogot lábbal tipráshoz, – kedves Testvéreim?

Bizonyára nem előzmények nélkül. És az előzmények közül – nem tehetjük, hogy ne szóljunk arról, hogy a rendszerváltás első éveiben a politikum tudtával, hogyan zajlott az olajszőkítés, és hogyan zajlott Magyarország ekkénti kifosztása, és politikusoknak ekkénti helyzetbe-hozatala és meggazdagítása. Néhány halott, néhány öngyilkos rendőr, – és minden maradt a régiben.

De ennél súlyosabb aránytalanság is van, – kedves Testvéreim, – hiszen 1956 60. évfordulójához közeledünk, és másfél hónap sem választ el minket október 25-től, attól a naptól, amikor '56-ban a Kossuth-téren 30 ezer magyar ember tüntetett, – de voltaképpen már egy felszabadult tüntetés zajlott, amikor a szovjet tankokkal is fraternizáló, úgymond, barátkozó, testvéries viszonyban a feszültség feloldódóban volt, – és a 30 ezer magyar Himnuszt énekelve állt a Kossuth-téren, amikor sortüzet nyitottak rájuk, és egy órán keresztül peregtek a golyók, és ezer magyar embernek az életét oltották ki! És ez a mai napig nincs kivizsgálva! A mai napig nem vontak felelősségre senkit! (fütyülnek)

Pedig azóta ismertek már a körülmények! Magam adtam ki azt a könyvet a Magyarok Világszövetsége nevében, amelyik megnevez 180-valahány olyan partizánt, akik a Földművelésügyi Minisztérium és a környező épületek tetejéről lőttek! Több mint nyolcvannak a fényképét is közli. És öt évvel ezelőtt feljelentést tettem a Legfőbb Ügyészségen, a Magyarok Világszövetsége nevében, az emberiség ellen elkövetett, soha el nem évülő bűncselekmények miatt, az ezer magyar kioltott életért, – és a mai napig nem vizsgálták! Megsétáltatták a beadványt öt ügyészségen, és végül megírta a valahányadik katonai ügyész, hogy ezek a tények, amiket mi a mellékelt könyvben felsoroltunk, ezek számukra mind ismertek! – És még sincs vádemelés! Hát hol élünk? És hogy' lehetséges ez?!

Kedves Testvéreim, úgy lehetséges, hogy a mai Magyarország messzire eltávolodott attól, ami a történelmi Magyarország volt, ami kivívta a világ és Európa népeinek tiszteletét és megbecsülését. De nemcsak attól az országtól távolodott el – jogalapjaiban, hiszen megszakította jogfolytonosságát ennek az államnak, és ezt a jogon kívüli állapotot a mai napig fenntartja, – hanem azért is, mert a magyar néplélektől is elszakadt, és a magyar néplélektől idegen módszereket, eszközöket, értékeket sulykol rá erre a társadalomra. Így lehetett ez. Így történhetett ez meg, kedves Testvéreim!

De ha közelebbről szemügyre vesszük, akkor eljutunk a 2000-es évekbe, amikor is a Gyurcsány-kormány és kormány-többség előterjesztett egy olyan törvényt, amire kevesen emlékeznek: úgynevezett deregulációs törvényt, amelyikkel törölték az 1945-öt megelőző valamennyi magyar törvényt, – leszámítva néhányat, amelyeket megneveztek. De garmadával és mindenestől a történelem szemétkosarába dobták azokat a törvényeket is, amelyek esetenként akár Szent Istvántól származóan is hatályosak voltak! Az Aranybullával együtt, amely a szárazföldi Európa első alkotmánya volt.

És azért, hogy megérthessük, hogy ez nemcsak a gyurcsányi elvetemültségnek a terméke, – ahhoz még hozzá kell tennem azt, hogy ezt a lépést már a '80-as években, azok, akik kispekulálták a kommunizmus megbuktatását és a hatalom rejtett átmentését, azok már akkor leírták, hogy ezekben az országokban törölni kell az ősi törvényeket, deregulálni kell a törvényeket! És hogy nemcsak ők szülték és hajtották ezt végre, bizonyítja, hogy az akkor ellenzéki Fidesz sem akadályozta meg szavazatával, hanem pusztán tartózkodott ezen a szavazáson! Ha a történelmi törvényeink hatályosak lennének, akkor már az Aranybulla jegyében is, nemcsak joga lett volna Budaházy Györgynek és társainak, – és minden magyar hazafinak – fellázadni ezek ellen a törvényen kívüli állapotok ellen, hanem kötelességük lett volna! (taps…) Az Aranybulla 31. paragrafusa: a „Ius resistendi, et contradiscendi" = az ellenállási jog jegyében kötelességük lett volna fegyverrel is fellépni ellenük! (taps…)

Kedves Testvéreim! Azt mondom, hogy nekünk, ma szabad lábon levőknek, az a dolgunk, hogy ez ellen felvegyük a harcot. Edda megemlítette, hogy én is járom ezeket az épületeket. Amióta a Magyarok Világszövetségének az elnöke vagyok, 103 per részese vagyok. Több mint 600 bírósági tárgyalási napunk volt ezekben az épületekben. Tehát ismerem közelről, testközelből, ami itt zajlik. Nem olyan súlyú vádakkal, csak néhány év börtönbüntetéssel fenyegető vádakkal. De ismerem őket és tudom: nekünk az a dolgunk, hogy Magyarország történelmi jogrendjét helyreállítsuk, – és ha helyreállítottuk, akkor jön el a magyar idő. Mert annak a jogfolytonos alkotmánynak az emberek nyelvére való lefordítása azt jelenti: hogy egy olyan államot kívánunk, amelyikben a tisztességes ember halad, és a gazember lemarad, és börtönbe kerül! (taps, bekiabálások, hogy úgy legyen!) Ez a lényege a történelmi magyar jognak! (taps…) Nem az, hogy egy egész országot megtévesztő, kifosztó, devizacsalással nyomorba döntő politikus réteg tovább uralkodjék, és szenvtelenül elnézze a végeláthatatlan öngyilkossági sorozatokat és tönkretett embereket, és dőzsöljön! És újabb és újabb panamákkal, Questor-botrányokkal, 150 milliárdokkal, zsebre vágott és eltűnt 150-200 milliárdokkal tovább dőzsöljön ez a réteg, – és nézze a nyomorgó Magyarországot! Hanem az a lényeg, hogy a tisztességes ember haladjon, – ekkor tud a magyar ember az ő ősi, szellemi örökségéhez képest méltán élni, és viselkedni!

Köszönöm Budaházy Györgynek és társainak, hogy ezt a harcot felvállalták, és a magam részéről, és a magunk részéről messzemenően kiállunk értük! (nagy taps…)

És záró-gondolatként. Kedves Magyar Testvérek! Önök tudják, hogy én székely ember vagyok. Csíki székely. Nem tehetem meg, hogy – látván és megtapasztalván ezt a szörnyű, koncepciós pert, ennek a szörnyű ítéleteit –, eszembe ne jusson, és itt ne idézzem az 1505-ben, november 23-án, Székelyudvarhelyen elfogadott alkotmányt, a „székely constitutio"-t, annak a bírákra vonatkozó cikkelyét, amelyik így szól: … De mielőtt felolvasnám, visszautalok Hegedűs Lóránt tiszteletes úr imént elhangzott szavaira, amelyekkel azt mondta, hogy ne legyen lelkiismerete által nyugodtan hagyott perce annak a bírának, amelyik ilyen lelkiismeretlenül döntött. – Én azt mondom, hogy természetesen, egyházi ember szájából ennél tökéletesebb megfogalmazás nem létezhetett. De mi, székelyek, gyakorlatias emberek vagyunk, ezért a hasonló, bírói tévedéseket másként ítéltük meg. Íme, hogyan: idézem:

„Azon bíró, ki Isten és ország törvényétől elhajolva, könyörgés vagy ajándék által megnyeretve részrehajló lenne: száműzessék! Minden ingóságai felprédáltassanak, ingatlan jószágai elvétessenek, s Székelyföldön soha ne lakhassék! Ekként bűnhődjön még az is, ki maradásában vagy visszajövetelében fáradozna!" (bekiáltások: igen, nagy taps…)

Szabadságot Budaházynak, szabadságot a magyar hazafiaknak!

Isten éltesse Magyarországot és a magyar nemzetet!

(taps és bekiabálás: Igazságot! Igazságot! Igazságot!)

 

 

Patrubány Miklós beszéde az MVSZ honlapján tekinthető meg:

Budaházyért!=... - Patrubány Miklós beszéde

 

Amennyiben fenti cím az MVSZ-t érő kibertámadás-sorozat miatt nem működne, érdemes közvetlenül a youtube-felvételt megpróbálni.

 

 

„Azon bíró, ki Isten és ország törvényeitől elhajolva,

könyörgés, vagy ajándék által megnyeretve részrehajló lenne,

száműzessék, minden ingóságai felprédáltassanak, ingatlan jószágai elvétessenek,

s Székelyföldön soha ne lakhassék.

Ekként bűnhődjön még az is, ki maradásában, vagy visszajövetelében fáradozna."

 

Székely Constitutio

Udvarhely, 1505. november 23.

 

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

8986/160910

 

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

 

„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot." (Alapszabály)

 

„A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik."(Alapszabály)

 

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

 

 A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

 

 Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is. Hírlevelünkről való leiratkozáshoz, küldjön üres levelet a sajtoszolgalat@mvsz.hu címre, amelynek tárgy-rovatában mindössze ennyit közöl: Leiratkozás.

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.