Nagyszombati vértanúság és a visszatérés húsvétja - A Visszatérés 90. éve c. rendezvény közös nyilatkozata


Nagyszombati vértanúság és a visszatérés húsvétja

A Visszatérés 90. éve

a nyugat-magyarországi visszatérő falvak és a Fekete-Körös völgyi vértanú magyar közösségek

illetve a Magyarok Világszövetségének közös nyilatkozata

 

2013. október 5-én, a Magyarok Házába közös emlékezésre és tíz évvel korábbi szándéknyilatkozatuk megújítására gyűltek össze a két régió alábbi településeinek lelki, szellemi vezetői, küldöttei:

Köröstárkány, Kisnyégerfalva, Gyanta, Belényes, Belényessonkolyos, Körösjánosfalva,  Belényesújlak, Magyarremete, Várasfenes egyrészt,

Szentpéterfa, Pornóapáti, Felsőcsatár, Vaskeresztes, Horvátlövő és Narda elöljárói másrészt.

 

Visszatekintve az elődök történelmi példájára és számba véve nemzeti sorsproblémáink megoldásának mai esélyeit, úgy látták, hogy a megújított közös nyilatkozat Trianon 100. évfordulójának előestéjén már nem elégedhet meg az évfordulós találkozó ismételt létrejöttének és a kapcsolattartás szándékának általánosságban történő kinyilvánításával. Ha méltók akarunk lenni elődeink létküzdelméhez Trianon 93. évében a nemzet és a világ közvéleményéhez kell fordulnunk, hogy felhívjuk a figyelmet a küszöbön álló 95. évforduló lélektani jelentőségére, a tudatos együttes nemzeti cselekvés elodázhatatlan és parancsoló szükségességére, hogy a 100. évforduló ne a megváltoztathatatlanba való beletörődés nemzetvesztő eseménye legyen.

 

Számukra Trianon nem helyszín, nem dátum, nem történelmi esemény. Trianon a magyarság krisztusi példát követő sorsa. A betöltött Nagypéntek és a hitben megnyilvánuló Húsvét ígérete. Még mindig meg nem látott, mert meg nem értett Világjelkép. Ezt a sorsot semmi sem láttathatja-értetheti meg inkább 20. század által emlékezetvesztésre ítélt magyarságunkkal, mint a ma Romániába kebelezett Mártír Falvak és a nyugat-magyarországi Hűséges Falvak tanúságtétele.

 

A védtelenül maradt Fekete-Körös völgye magyarsága a nagyhatalmi asszisztenciával új lendületre kapó román területrabló és „igazságosztó népirtásában", egészen pontosan 1919. április 19-én, Nagyszombaton élte meg Nagypéntek áldozatát. A jobbára horvát és német ajkú nyugat-magyarországi falvak pedig éppen a Lajta Bánság és Sopron példájából merítve és Szentpéterfa kezdeményezését követve 3 évvel Trianon után élhették meg a Szent Korona országához való visszatérés húsvéti örömét.

 

Tíz évvel ezelőtt ezek a falvak a Magyarok Világszövetsége kezdeményezésére a Hűséges Falvak visszatérésének 80. évfordulóját  közösen ünnepelték, s az eseményt együttműködési szándéknyilatkozat aláírásával pecsételték meg.  A Magyarok Világszövetsége újabb tíz év elteltével, a Hűséges Falvak hitet adó sikerének 90. évfordulóján – nem utolsó sorban Trianon 100. évfordulója közeledtén - ismét a nemzeti figyelem középpontjába kívánja állítani a Magyar Mártír Közösségek és a Hűséges Falvak Kálváriát és Feltámadást összekötő történelmi tapasztalatát.

 

A két régió jelenlévő küldöttei nemzetünk történelmi igazának tudatában

 

csatlakoznak és csatlakozásra hívják nemzettársaikat a Magyarok VIII. Világkongresszusának zárónyilatkozatában megfogalmazott új nemzetmeghatározáshoz, mely kimondja, hogy

„A magyar nemzet legkiemelkedőbb hozzájárulása az egyetemes emberiség felemelkedéséhez annak az államrendnek a kialakításában testesül meg, amely egyedülálló mértékben helyezi középpontba az ott élő emberek nemére, fajára, nemzetiségére és vallására való különbségtétel nélkül az emberi méltóságot", majd Molnár Kálmán alkotmányjogászt idézve nyomatékosan hangsúlyozza, hogy

„egyetlen valóságos alkotmánybiztosíték van: a nemzet ragaszkodása alkotmányához, s önfeláldozó elszántsága annak megvédelmezésére. Ha ez megvan, ha a nemzet tagjai annyira magukénak tekintik alkotmányukat, hogy annak megvédése érdekében szenvedni, magukat feláldozni készek, akkor az alkotmány biztosítva van."

 

Az utókor figyelmébe ajánlják a Székely hadosztály, a Bánáti Köztársaság, a Bácska, a Mura-vidék, a Lajta Bánság, Balassagyarmat, Kercaszomor, Sopron, Somoskőújfalu példáját. Példájuk azért maradt elszigetelt, mert Tisza István félreállítása, majd aljas meggyilkolása után nem maradt méltó vezetője a nemzetnek. Így jutottak a cserben hagyottak sorsára számtalan más település mellett Feket-Körös völgye magyar közösségei. S ahogy Fekete-Körös völgye a mártírsors vállalásáig menő hűség példája, úgy vált a Pinka-völgye és Ólmod többségében horvát és német ajkú lakossága a Szent Korona védőboltozata alatt kibontakozott etnikai közösségek hűségének és hálájának példájává.

 

Elődeink hősiessége, véráldozata nem lehet hiábavaló. Ennek a felelősségünknek a tudatában a Hűséges és  a Vértanú Magyar Közösségek

 

  • csatlakoznak és csatlakozásra hívják az MVSZ hagyományába illeszkedő 2015. június 4-i nagy versailles-i megmozdulásához Balassagyarmat, a „Legbátrabb Város", Kercaszomor, a „Legbátrabb Falu", Sopron, a „Leghűségesebb Város", a hazatérő Somoskőújfalu lakosságát és lelki, szellemi, politikai vezetőit, hogy történelmi példájuk felmutatásával;
  • hívják a nemzeti elkötelezettségű szervezeteket, hogy összefogásukkal erősítsék az Élő Égi Igazság győzelmébe vetett hitet;
  • felhívják Megmaradt Országunk, az elszakított területek és a világszórvány magyarságát, támogassák a Magyarok Világszövetségét a nemzet újjáépítéséért, első helyen a történelmi alkotmányos jogfolytonosság helyreállításáért vívott harcában;
  • végül felhívják a magyarellenes uszítás áldozatául esett, a Megmaradt Országunk szomszédságában élő nemzeteket, hogy a cseh František Palacký és  Rudolf Kučera példáját követve nyilvánítsák ki, hogy a Szent Korona védőboltozata példásan, sőt egyedülállóan biztosította  a fennhatósága alatt élő népek és etnikai közösségek szabad fejlődését, ismerjék el, és alkotmányukban mondják ki a magyar nemzet egységét és oszthatatlanságát, ezen az alapon önrendelkezéshez való jogát, fogadják el a magyarságnak a közös Kárpát-haza felépítésére hívó békejobbját.

 

Továbbá:

 

·         kérik, hogy vegyék számba az eltelt három évszázadban, és különösen a XX. században a Kárpát-medencében a magyarok ellen végbement népirtásokat és azokat – örök mementóként – mutassák fel a magyar nemzetnek és a népek közösségének;

·         kezdeményezik, hogy jöjjön létre iskolások részére a Magyar Adorján Magyarságismereti Vetélkedő, és vállalják, hogy Kárpát-medencei döntő szakaszának évente otthont adnak;

·         javasolják, hogy a Pinka-völgyi falvak hűsége és a Fekete-Körös völgyi magyar közösségek vértanúsága kerüljön bele a magyar nyelvű tankönyvekbe;

·         javasolják, hogy a magyar nyelvű iskolákban tegyék kötelezővé a helytörténet oktatását;

·         elhatározzák, hogy évente megszervezik a két térség fiataljainak sportvetélkedőjét, azon belül a két térség foci-válogatottjának mérkőzését;

·         elhatározzák, hogy minden év őszén Budapesten, a Magyarok Világszövetsége székházában vezetőik révén találkoznak és tanácskoznak;

·         elhatározzák, hogy háromévenként megrendezik a két térség – a Pinka-völgyi hűséges falvak és a Fekete-Körös völgyi vértanú közösségek – találkozóját.

 

Jelen határozatok végrehajtásáért felel a Pinka-völgyi falvak részéről Kovács László, Horvátlövő polgármestere, és az őt helyettesítő Balázs János, Vaskeresztes polgármestere, a Fekete-Körös völgyi magyar közösségek részéről Filep Attila Csaba, Kisnyégerfalva református. lelkésze, valamint helyettese, a köröstárkányi Gábor Ferenc.

 

Történik mindez a Magyarok Világszövetsége mindenkori vezetősége védnökségével és tevőleges részvételével.

 

Budapest, 2013. október 5.

 

 

A Pinka-völgyi visszatérő falvak polgármesterei

 

 

Balázs János    Glavanits Krisztina   Kratochwill Attila   Kovácsné Fülöp Orsolya   Kovács László

Vaskeresztes             Narda                        Felsőcsatár                   Pornóapáti                      Horvátlövő

 

 

 

 

A Fekete-Körös völgyi vértanú magyar közösségek képviselői

 

 

Boross István          Szabó Árpád          Gábor Ferenc és Halász Ferenc          Filep Attila Csaba   

  lelkipásztor              lelkipásztor                     író                alpolgármester                lelkipásztor

Belényesújlak      Belényessonkolyos                        Köröstárkány                           Kisnyégerfalva       

                            és Körösjánosfalva

 

Lukács János       Szabó Zsuzsánna                      Gábor Ferenc                                Imre János

Magyarremete              Gyanta                                     Belényes                                      Várasfenes

 

 

 

 

A Magyarok Világszövetsége képviselői

 

 

Dr. Zsiga Tibor              Bottyán Zoltán              Fuksz Sándor              Patrubány Miklós István Ádám

   történész                        térségi alelnök               elnökhelyettes                                    elnök

 

 Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.