MVSZ-75. - Kivándorlás... - 41. rész - 1910. június 11.- "...itthon létesíttessék egy olyan szervezet, amely az amerikai magyarság ügyét tervszerűen figyelje és ügyével céltudatosan foglalkozzék."Az idén alapításának 75. évébe érkezett Magyarok Világszövetsége a magyarság világméretű szétszóratása történetének közreadásával tiszteleg az elődök, a ma élő nemzedék és az utókor előtt, egyszóval a nemzet színe előtt. Szeptemberig naponta teszünk közzé lapokat a magyarság első nagy kivándorlási hullámának történetéből, úgy, ahogyan azt néhai Kiss Dezső, az MVSZ levéltárosa összegyűjtötte. Tisztelgésünk Őneki is szól.

 

 

 

"...s kitántorgott Amerikába másfél millió emberünk... "

 

(József Attila: Hazám)

 

 

 

Kivándorlás Magyarországról Amerikába a Trianont megelőző évtizedekben

1871-1918.

 

41. rész

 

 

1910. június 11.

 

"...itthon létesíttessék egy olyan szervezet, amely az amerikai magyarság ügyét tervszerűen figyelje és ügyével céltudatosan foglalkozzék."

 

 

Részlet a miniszterelnöknek a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez intézett bizalmas leveléből.

 

 

Zichy János gróf

vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak

Budapest

 

                                               Bizalmas

 

 

F.é. március hó 17-én 1718.eln.sz.a. kelt átiratában a McKeesport-i római katolikus egyházközség kölcsönügye kapcsán Nagyméltóságod óhajtásának méltóztatott kifejezést adni, hogy "itthon létesíttessék egy olyan szervezet, amely az amerikai magyarság ügyét tervszerűen figyelné és ügyével céltudatosan foglalkozzék."

 

Excellenciád ezen óhajtására vonatkozólag van szerencsém megjegyezni, hogy a vezetésem alatt álló m. kir. miniszterelnökségben külön ügyosztály működik (III. ügyosztály), melynek fő feladatát éppen a kivándorolt magyar állampolgárok egyházi és társadalmi életének figyelemmel kísérése és nemzetünk részére való megtartásuk érdekében célirányosnak látszó intézkedések tervezése és foganatosítása képezi. Ezenkívül ugyancsak a fenti célzattal megalakult a püspöki bizottság is, élén az ügyvivő püspökkel, ki ez idő szerint Párvy Sándor szepesi püspök úr, még egy új szervezetre tehát itthon aligha van szükség.

Ez annál is inkább mellőzhető, mert nem az itthoni szervezetek nemléte vagy ezek tevékenységi készségének hiánya volt az oka annak, hogy az amerikai róm. kat. kivándorlottak érdekén rendszeres akció nem szerveztetett, hanem más körülmények. (...)

 

Külügyi szerveink jelentései alapján Nagyméltóságoddal egyetértőleg tárgyalásokat óhajtok indítani a hazai római katolikus püspöki bizottsággal avégből, hogy milyen intézkedések volnának tehetők Amerikában katolikus véreink érdekében.

 

Budapest, 1910. június 11-én

 

                                                                                                                           Khuen-Héderváry Károly

 

Folytatjuk

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

7998/130813

 

 

 

 

 

 

 Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.