MVSZ-75. - Kivándorlás... - 34. rész - 1905. április 17.- "... az Észak-Amerikai Egyesült Államok területén immár több magyar honos lakik, mint az összes külföldi államokban együttvéve. "


Az idén alapításának 75. évébe érkezett Magyarok Világszövetsége a magyarság világméretű szétszóratása történetének közreadásával tiszteleg az elődök, a ma élő nemzedék és az utókor előtt, egyszóval a nemzet színe előtt. Szeptemberig naponta teszünk közzé lapokat a magyarság első nagy kivándorlási hullámának történetéből, úgy, ahogyan azt néhai Kiss Dezső, az MVSZ levéltárosa összegyűjtötte. Tisztelgésünk Őneki is szól.

 

 

 

"...s kitántorgott Amerikába másfél millió emberünk... "

 

(József Attila: Hazám)

 

 

 

Kivándorlás Magyarországról Amerikába a Trianont megelőző évtizedekben

1871-1918.

 

34. rész

 

 

1905. április 17.

 

"... az Észak-Amerikai Egyesült Államok területén immár több magyar honos lakik, mint az összes külföldi államokban együttvéve."

 

 

A belügyminiszter levele a miniszterelnöknek.

 

 

M.kir. belügyminiszter

113/1905. Res szám.                                                             Bizalmas!

 

A Magyar királyi t. Miniszterelnökségnek!

 

 

Tárgy: Nuber Sándor, a chicagói főkonzulátus vezetőjének jelentése.

 

Nuber Sándor chicagói főkonzulátusunk vezetőjének a közös külügyminiszter úr által folyó évi március hó 17-én megküldött úti jelentését amidőn tudomásulvétel és további intézkedés végett idemellékelve megküldöm, egyúttal tisztelettel megjegyzem, hogy tekintettel arra a sajnálatos körülményre, hogy a kivándorlás Magyarországról még mindig növekedőben van, továbbá, hogy az Észak-Amerikai Egyesült Államok területén immár több magyar honos lakik, mint az összes külföldi együttvéve, végre pedig, mivel úgy a magyar, mint az osztrák kivándorlók zöme is főképp a New York-i és Pittsburgh-i konzulátusok kerületében telepszik le, nagyon kívánatos lenne, ha konzulátusi szervezetünk sürgős kiegészítése ezen nagy területen is célba vétetnék és alkonzulátusok és tiszteletbeli konzulátusok élére lehetőleg oly egyének alkalmaztatnának, kik úgy a magyar, mint valamely szláv nyelv ismeretével bírnak.

 

A Kanadába irányuló kivándorlás emelkedése is halaszthatatlan szükséggé teszi, hogy a Manitoba és Assiniboia tartományokban levő kivándorlottjaink, melyeknek száma mintegy 50-60.000 lehet, hatásosabb védelemben részesüljenek; mivel azonban montreali főkonzulátusunk fent említett tartományokban levő és magyar honos által lakott telepektől mintegy 3500 mértföldnyire van, a cél elérésére való tekintettel kívánatos lenne, egy Winnipegben létesítendő konzulátus felállítása iránt is lépéseket tenni.

 

Midőn még kérem Nuber chicagói konzul úrnak érdekes és fontos jelentéséért elismerésemet és köszönetemet kifejezni, felkérem a t. miniszterelnökséget, hogy tett intézkedéseiről engem annak idején értesíteni méltóztassék.

 

 

Budapesten, 1905. évi április hó 17-én.

                                                                                  A miniszter helyett:

 

                                                                                         Sándor

                                                                                      államtitkár             

 


 

Gróf Tisza István miniszterelnök 1905. május 29-én kelt 1843/1905. számú "bizalmas" minősítésű levelében értesítette a belügyminisztert, valamint a közös külügyminisztert, hogy az amerikai konzuli szervezet sürgős kiegészítését ő is szükségesnek tartja, mert évről-évre növekszik a magyarországi kivándoroltak száma. A konzulátusok számának növelésére már korábban konkrét javaslatot tett. Felkérte Hengelmüller washingtoni nagykövetet, hogy tegyen javaslatot arra nézve, hogy "a magyar kivándoroltak érdekeinek védelmére az Egyesült Államok mely pontjain volna kívánatos konzulátusok fokozatos szervezése". A külügyminiszter értesítette, hogy Hengelmüller nagykövetet felkérte az ilyen irányú javaslattételre. ...

 

 

Folytatjuk

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

7989/130802


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.