MVSZ-75. - Kivándorlás... - 29. rész - 1904. április 25. - Kormányzati ügyköri megállapodás a kivándorlási ügyek intézésében és a kivándorolt magyarok nemzeti gondozásában a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium között


Az idén alapításának 75. évébe érkezett Magyarok Világszövetsége a magyarság világméretű szétszóratása történetének közreadásával tiszteleg az elődök, a ma élő nemzedék és az utókor előtt, egyszóval a nemzet színe előtt. Szeptemberig naponta teszünk közzé lapokat a magyarság első nagy kivándorlási hullámának történetéből, úgy, ahogyan azt néhai Kiss Dezső, az MVSZ levéltárosa összegyűjtötte. Tisztelgésünk Őneki is szól.

 

 

 

"...s kitántorgott Amerikába másfél millió emberünk... "

 

(József Attila: Hazám)

 

 

 

Kivándorlás Magyarországról Amerikába a Trianont megelőző évtizedekben

1871-1918.

 

29. rész

 

 

1904. április 25.

 

Kormányzati ügyköri megállapodás a kivándorlási ügyek intézésében és a kivándorolt magyarok nemzeti gondozásában a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium között

 

 

Gróf Tisza István miniszterelnök leirata a Belügyminisztériumnak.

 

Hivatalból.

 

A kivándorlás és a kivándorlottak nemzeti gondozása tárgyában fennálló ügykörnek a Miniszterelnökség és a Belügyministerium között leendő megosztása.

 

Igen bizalmas.

 

Belügyministeriumnak.

 

A hazai kivándorlás ügyének és a kivándorolt magyar állampolgárok nemzeti gondozásának beható tanulmányozása során arra a meggyőződésre jutottam, hogy csakis az ügy érdeme szenved, ha a kivándorlási kérdés egyes ágazatai két ministériumban intézetnek anélkül, hogy a hatáskörök markáns módon meg volnának állapítva.

Ezen tapasztalatom folytán, hivatali elődömnek múlt évi szeptember hó 24-én 3544/M.E. szám alatt kelt átiratában foglaltaktól az alább mondandók értelmében némileg eltérek, miről van szerencsém a t. ministeriumot azzal értesíteni, hogy a kivándorlás és kivándorlottak nemzeti gondozása ügyének intézésében a hatásköröket a következőképpen óhajtom megállapítani. 

 

Ami szorosan vett kivándorlási ügyet képez, annak intézését a belügyministeriumnak, ellenben a kivándorlottaknak külföldön való nemzeti gondozását, kizárólag a ministerelnökségnek kívánom fenntartani, mely két ügykör között a határvonalat "a partra szállás" ténye képezi, vagyis a kivándorlással összefüggő ügyek mindaddig, míg a kivándorlottak a kivándorlási területen partra szállanak a belügyministeriumból, azontúl pedig a róluk való gondoskodás a ministerelnökségből intéztessék.

Ennek a határvonalnak mezsgyéjén van a kivándorlási területen felállítandó "menház" kérdése, mely ügynek hovatartozandóságát azonban addig függőben kívánom tartani, míg e kérdést és annak (költségeit? szerk.) behatóan át nem tanulmányoztam. 

 

Hogy a kivándorlottak nemzeti gondozására szánt itteni költségvetési tételen felül szükséges anyagi erők a ministerelnökségnek rendelkezésére álljanak, a kivándorlási alap egy részét ide szándékozom átutalni, az összegnek számszerű nagyságát azonban egy későbbi időpontban fogom a t. ministeriummal közölni.

 

Mindőn a fentieket tájékoztatás végett a t. ministerium tudomására hozom, egyúttal van szerencsém felkérni, hogy amennyiben olyan iratok volnának a t. ministerium birtokában, melyek a kivándorlottak nemzeti gondozását tárgyalják, vagy azzal szorosan összefüggnek, illetőleg amennyiben ilyenek a jövőben oda érkeznének, szíveskedjék azokat a ministerelnökségnek átengedni.

Miután pedig az ügyköröknek a fentiek értelmében való szétválasztása mellett is kívánatos, hogy a két ministerium egymással ezen ügyekben érintkezzék, felkérem a t. ministeriumot, szíveskedjék mindenkor, ha az ügy érdeke megkívánja, ezen ministeriummal, illetve a referensekkel összeköttetésbe lépni, viszont utasítottam itteni referenseimet, hogy a belügyministeriumot érdeklő ügyekben, az ottani referensekkel az érintkezést keressék.

 

Budapest, 1904. évi április hó 21-én

 

                                                                                              K.IV.25. Tisza

 

 

Folytatjuk

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

7981/130726

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.