MVSZ-75. - Kivándorlás... - 23. rész - 1903. január 12-15. - Az állam fontos érdeke, hogy az Amerikában élő magyar gyermekeket megmentse a nemzet számára.


Az idén alapításának 75. évébe érkezett Magyarok Világszövetsége a magyarság világméretű szétszóratása történetének közreadásával tiszteleg az elődök, a ma élő nemzedék és az utókor előtt, egyszóval a nemzet színe előtt. Szeptemberig naponta teszünk közzé lapokat a magyarság első nagy kivándorlási hullámának történetéből, úgy, ahogyan azt néhai Kiss Dezső, az MVSZ levéltárosa összegyűjtötte. Tisztelgésünk Őneki is szól.

 

 

 

"...s kitántorgott Amerikába másfél millió emberünk... "

 

(József Attila: Hazám)

 

 

 

Kivándorlás Magyarországról Amerikába a Trianont megelőző évtizedekben

1871-1918.

 

23. rész

 

 

1903. január 12-15.

 

Az állam fontos érdeke, hogy az Amerikában élő magyar gyermekeket megmentse a nemzet számára.

 

Előzmény: 1902. december 12-én a közös külügyminiszter levelet írt a miniszterelnökhöz a kivándorolt magyarok nemzeti gondozása ügyében tartandó konferencia ügyében.

 

JEGYZŐKÖNYV

 

Az Amerikában élő magyar állampolgárok nemzeti gondozása tárgyában a miniszterelnökségnél 1903. évi január hó 12-15-ig tartott bizalmas értekezletről.

 

Jelen voltak:   Tarkovich József, v.b.t..t. miniszterelnökségi államtitkár elnöklete alatt,

Szmrecsányi Pál, szepesi püspök, mint a kivándorlási püspöki bizottság ügyvivője,

                        Dr. Romy Béla, miniszterelnöki tanácsos,

                        Várady L. Árpád, vallás- és közoktatásügyi miniszteri osztálytanácsos,

                        Nuber Sándor, chicagói cs. és kir. consul,

                        Dr. gróf Klebelsberg Kuno, miniszterelnöki segéd-titkár, előadó,

                        Dr. Csiky Gyula, miniszterelnöki segéd-fogalmazó, jegyző.

 

Elnök úr megnyitván az ülést jelenti, hogy  a miniszterelnök úr ő Nagyméltósága a parlamentben való elfoglaltsága miatt sajnálatára személyesen nem vehet részt a tanácskozásban, de megbízta elnöklőt, hogy a miniszterelnök úr nevében is üdvözölje az értekezlet tagjait s megjelenésükért már előre is köszönetét kifejezze.

            Jelenti továbbá, hogy Molnár Viktor, vallás- és közoktatásügyi miniszteri tanácsos a megjelenésben akadályozva lévén, távolmaradását kimentette.

            Elnök úr ezután felhívja előadót, hogy az értekezlet tagjaival már előzőleg (ismertetett) és a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező memorandum kérdéseit olvassa fel.

 

           

A magyar ajkú kivándorlottak

 

I.                   Statisztika

A consul úr a memorandumban levő statisztikai adatok kiegészítéséül előadja, hogy az amerikai bevándorlási hivatal jelentése szerint 1901. évi június hó 1-től 1902. évi június hó 1-ig bevándorolt kereken 23.600 magyar ajkú. Összehasonlíttatván e szám a korábbi 3 év kivándorlási statisztikájának itthoni adataival, megállapíttatott, hogy a magyar ajkúak kivándorlása rohamosan emelkedik. A consul úr becslése szerint ezidő szerint mintegy 80-100.000 magyar ajkú kivándorlott lehet Észak-Amerikában.

ad a/ Mivel rendszeres actio alapos szervezésére feltétlenül szükséges, hogy a magyar ajkúak községenként és felekezetenként való megoszlásáról lehetőleg pontos adatok álljanak rendelkezésre, az értekezlet elhatározta, hogy a magyar ajkúak statisztikája kiegészítendő.

És pedig, miután minden egyes magyar ajkú papról bízvást fel lehet tételezni, hogy ezen nemzeti ügyet teljes erővel támogatja, az értekezlet abban állapodott meg, hogy a szükséges statisztikai anyagot, úgy hitközségükben, mint az illető egész államban elsősorban a lelkészek gyűjtsék össze.

Consul úr bejelenti, hogy a pittsburgi consulatusnál bizonyos Mopcsai segédhivatali alkalmazott az ev. reformátusok viszonyait behatóan ismeri, miért is az adatgyűjtésre ő is felhasználható volna.

Erre az értekezlet elhatározza, hogy az ev. ref. magyar ajkúakra vonatkozólag a nevezett is gyűjtsön adatokat s egyúttal felhatalmaztatik a pittsburgi consulátus, hogy Mopcsainak e részben felmerülő költségeit megtéríthesse.

Tekintettel arra, hogy Kohányi Tihamér clevelandi lapszerkesztő az amerikai magyarság helyzetét alaposan ismeri, az értekezlet azt is elhatározta, hogy statisztikai adatok szolgáltatására ő is felhívassék.

Mivel pedig kívánatos, hogy az így összegyűjtött anyag még a helyszínen rendeztessék és felülvizsgáltassék, továbbá, hogy az esetleg mutatkozó hézagok pótoltassanak, az értekezlet azon óhajának adott kifejezést, hogy a statisztikánál a jelzett irányban az érdekelt consulatusok is foglalkozzanak s az így feldolgozott adatokat külön jelentésben terjesszék fel.

ad/b Zavarok elkerülése végett, melyek az adatgyűjtésnél azáltal szoktak előfordulni, hogy az egyes adatgyűjtők különböző szempontokból indulnak ki, az értekezlet elhatározta, hogy a romániai actiónál megállapított eljáráshoz hasonlóan a jövő adatgyűjtésénél szem előtt tartandó kérdőpontokat a miniszterelnökség fogja – a legszükségesebbekre szorítkozva – megállapítani.

 

II.                A kivándorlott magyar ajkúaknak nemzeti helyzete és a gondozásukra indítandó actio szervezete

            ad a) A magyar ajkú ev. reformátusok egyházi szervezetére nézve a consul úr előadja, hogy midőn első papjaik kijöttek, nem tudták, hogy melyik amerikai egyházi szervezethez csatalakozzanak, és inkább csak a név hasonlatossága után indulva léptek be a Reformed-Church kötelékébe, mely az egyes papoknak évi 600 dollárt, azaz 3000 K-t fizet. Újabban azonban, mivel a presbiteriánusok jobban fizetnek és erélyes térítési actiot fejtenek ki, a magyar ajkú ev. ref. lelkészek ezen felekezethez kezdenek szítani, sőt bizonyos Csutoros nevű pap Clevelandban már át is lépett.

            Előadó a consul úr által adott felvilágosításokból is igazolva látja azt, hogy az amerikai magyar ajkú hitközségeknek a hazai ev. ref. egyház szervezetébe való bekapcsolása mennyire szükséges, mire az értekezlet elvileg elhatározta, hogy az amerikai ev. ref. magyar hitközségek, a Romániában követett eljárás mintájára, missio-egyházmegyévé volnának szervezendők s ez egyházmegye valamelyik magyarországi egyházkerületbe volna bekebelezendő, vagy közvetlenül a Convent alá rendelendő.

            A consul úr e szervezés gyakorlati keresztülvitelére megjegyezte, hogy ha az egyházi ingatlanok netán a Reformed-Church-re volnának telekkönyvezve, úgy ez a szétválást megakadályozhatná. Erre az értekezlet felkérte a consul urat, szíveskedjék e kérdés tisztázása céljából rövid úton a szükséges értesüléseket mielőbb beszerezni.

            Mivel pedig a hazai ev. ref. egyház az amerikai magyar ev. ref. egyházi viszonyok részletesebb ismerete nélkül előreláthatólag nem volna hajlandó a fent körvonalazott szervezésbe belé menni, azt is kimondotta az értekezlet, hogy a pittsburgi consulatus az amerikai magyar ev. ref. egyházak viszonyairól – a dolgok állását jól ismerő Mopcsai segédhivatali alkalmazott útján – pontos adatok és értesülések beszerzésére és ezek alapján külön jelentés tételére volna utasítandó.

            Hogy a szóban lévő szervezés a jelzett értesülések beérkeztéig se szenvedjen fennakadást, az értekezlet felkérte az elnök urat, méltóztassék a dunamelléki ev. ref. egyházkerület főgondnokával érintkezésbe lépni s mindenekelőtt azt az elvi kérdést tisztázni, hogy hajlandó-e a hazai ev. ref. egyház az amerikai ev. ref. egyházközségek szervezésére.

            Azon esetre, ha a hazai ev. ref. egyháznál a készség megvolna, elhatározta az értekezlet, hogy az amerikai egyházszervezés kezdeményezésével és vezetésével higgadt és hazafias egyházi férfiú – esetleg Szentmiklósy József ev. ref. lelkész – volna megbízandó, ki állami támogatásban részesíttetnék és később esetleg a szervezendő missió-egyházmegye esperesévé lehetne.

            ad  b) A róm. kath. magyarokra vonatkozólag az értekezlet a szepesi püspök úr javaslatára elhatározta, illetőleg őt felkérte, hogy mint ügyvivő püspök az Amerikában működő magyar lelkészekkel legyen szíves érintkezésbe lépni s ezúton az ottani egyházi és iskolai viszonyokról azon értesüléseket beszerezni, amelyek rendszeres akció megindításának mellőzhetetlen előfeltételeit képezik.

 

III

ad 1.a) A magyar-tót vegyes ajkú hitközségek dolgában az értekezlet azt az elvet

állította fel, hogy ott a különállás pénzügyi lehetősége megvan, amire az amerikai püspökök kiváló súlyt helyeznek, a róm. kath. magyarság külön egyházközséggé szervezendő.

            Ez elv gyakorlati keresztülvitelére vonatkozólag szepesi püspök úr megígérte, hogy ugyancsak a megbízható lelkészek útján értesüléseket fog beszerezni arról, hogy a szétválasztás, illetve új magyar egyházközség szervezése, mely helyeken volna lehető és kívánatos. Az értekezlet a püspök úr ezen kijelentését köszönettel tudomásul vette.

            Várady L. Árpád püspök úr szóvá teszi, hogy ilyen szétválás New York-ban már meg is történt s ennek oka hír szerint abban rejlik, hogy Dénes lelkész templomában a magyar hívők nem részesültek kellő kiszolgálásban.

            Consul úr e kérdésben nem lévén részletesebben tájékozva, az értekezlet elhatározta, hogy a szétválás tényéről és főleg annak okairól a New York-i főconsulátus jelentéstételre volna utasítandó.

            ad 2.a) A magyar ajkú róm. kath. lelkészek ügyében az értekezlet abban állapodott meg, hogy csak olyan lelkészek bocsáttassanak Amerikába, akiket a magyar kir. miniszterelnök úr és az ügyvivő püspök úr alkalmasaknak tartanak. Az így kiküldendő lelkészek az államtól 800 K. útipénzt kapnak.

            Szepesi püspök úr előadta, hogy a mc.-adooi  magyarok egyházilag most szervezkednek és a győri püspöktől, akinek egyházmegyéjéből valók, papot kértek, mire az értekezlet  a szepesi püspök urat felkérte, legyen szíves alkalmas lelkész kiküldése iránt a fent megállapított módon intézkedni.

            ad b) A magyar ev. ref. lelkészügyben  csak a II. fejezet a) pontjában jelzett szervezkedés keresztülvitele után lehet intézkedni.

 

IV. Az iskolaügy

ad a) Tekintettel azon kiváló állami érdekre, mely az Amerikában élő magyar ajkú gyermekek nemzeti megmentéséhez fűződik, az értekezlet elvileg kimondotta, hogy lehetőleg minden életképes magyar hitközségben rendes magyar iskola szerveztessék.

Az állam e szervezkedést azáltal teszi lehetővé, hogy a szükséghez képest hazai képesítéssel bíró, megbízható tanítókat szabadságol, kik 1000 K. fizetésükhöz 1.500 K. pótlékot, tehát együtt 2.500 K-t (500 dollár), 5 év múlva egy ízben további 500 K-t (100 dollár) kapnak és a hazai nyugdíjintézetnek is tagjai maradhatnak.

Az így kiküldendő tanítók, úgy ki- mint visszautazásuk alkalmával az államtól 600-600 K útipénzt kapnak.

E tetemes állami támogatás feltételéül kell azonban felállítani, hogy az amerikai törvények által megkívánt angol tanerőt a hitközségek fizessék.

A clevelandi gör. kath. magyar iskola ügyében (Lásd c.v.2.c) az értekezlet elhatározta, hogy Hodobay visitator az ottani helyzetről kimerítő jelentést tegyen, minek alapján a clevelandi iskola ügye az első fejezetben lefektetett elvek szerint fog rendeztetni.

 

V. Egyesületi és sajtó ügy

            ad 1.a)  Az amerikai egyesületek ügyében az értekezlet elhatározta, hogy az Amerikában székelő consulatusok utasítandók volnának, hogy a magyar egyesületek működését kísérjék figyelemmel és évenként tegyenek jelentést.

            ad 2.a) Az értekezlet  a consul úr által adott kedvező felvilágosítások alapján elhatározta, hogy a Kohányi Tihamér által szerkesztett "Szabadság" czímű magyar lapnak subventio adassék azon feltétel alatt, hogy a szerkesztő újságját lehetőleg napilappá fejlessze s egy megerősödött újságjával az amerikai magyarságban a hazaszeretet és nemzeti eszmét ébrentartsa s visszavándorlásra a legnagyobb nyomatékkal buzdítson.

            A támogatás mikéntjére vonatkozólag az értekezlet kimondotta, hogy a "Szabadságnak" nem egyszer s mindenkorra szóló nagyobb segély, hanem évi subventió adassék, melynek nagyságára nézve az Amerikában működő illetékes külügyi szerv volna meghallgatandó, illetve külön jelentéstételre utasítandó.

Végül az értekezlet abbéli kívánságának adott kifejezést, hogy az így megerősödő "Szabadság" igyekezzék a magyar "Betegsegélyző Egyletek Szövetkezeté"-nek hivatalos közlönyévé lenni s ez által befolyását növelni, mely törekvésében a kiküldendő lelkészek és tanítók őt támogatni fogják. (...)

 

 

Folytatjuk

 

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

7969/130718

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.