Magyarok - Magyar Adorján elmélete - 2. rész

 
----- Original Message -----
Sent: Thursday, July 07, 2011 9:12 PM
Subject: Magyarok - Magyar Adorján elmélete - 2. rész

Sokan vallják, hogy az eddig megjelent tizennégy magyarságtudományi füzet közül az Amerikai Egyesült Államokban élő Tomory Zsuzsa összeállításában megjelent tizenharmadik füzet, címe A Kárpát-medence, mint a magyarság bölcsője – Magyar Adorján életműve, a leginkább figyelemreméltó. A méltatlanul mellőzött Magyar Adorján által már 1914-ben leírt felismerést, mely szerint a magyarság őshazája a Kárpát-medence, mi több, a magyarság Európa ősnépe, a nemzetközi tudomány genetikai vizsgálódások alapján fényesen igazolta. A lexikális tudású Magyar Adorján többi felismerésének igazolása, illetve cáfolata a jövő nemzedék feladata. Sajtószolgálatunk heti három alkalommal, összesen 18 részben közzéteszi Magyar Adorján összefoglalását a magyar nép etnogeneziséről, valamint a belőle elszármazott további 16 magyari, azaz rokon nép jellegzetességeiről úgy, ahogy az az MTF-13-ban megjelent. Tekintettel e sorozat jelentőségére, minden egyes részt angolul is közzéteszünk, Tomory Zsuzsa és Botos Margaret fordításában.

Kiadványunkban Magyar Adorján idézett szövegeinek sajátos, egyedi stílusát, mondatfűzését, összetett, régies mondatszerkezetét – e nagy tudósunk iránti tiszteletből és megbecsülésből –érintetlenül hagytuk. Ugyanígy archaikus, latinos stb. szóhasználatát is (pl. katholikus, schematicus, mythicus stb.). Éppígy a maitól eltérő helyesírási gyakorlatát is, így az általa tudatosan és következetesen használt és egybeírt szavaknál: pl. amiszerint, amiértis, máris, nemis, fajunkbeli, egymássalhangzós, mindamivel, semmiesetre, egyideig, mégegyszer, nemsokkal, megvolt, hogypedig, föntemlített, nemmagyar, elégis, egyszótagú, mégcsak, miutánpedig, vagypedig stb. stb. Szóhasználatát nem javítottuk a mai helyesírási gyakorlatnak  megfelelően az általa tudatosan írt és használt szavak esetében, pl. olyképen, legfőképen, épen stb. (Egy-két későbbi írásában már ő is – nagyon ritkán – írja e szavakat két „p”-vel.)  Mindezzel az eredeti írások hangulatának, korjellegének megőrzését kívántuk elérni. 

 

 

 

 

(1)   Magyar

 

magyarjelkepEzért a tulajdonképeni magyarok, Magor Napisten utódai, mindig békés, szorgalmas földművelők voltak, aminthogy a magyar nép óriási többsége ma is az. Az ugor, uhor, ungar, unger név ősidők óta mindig földművelőt jelentett. Magyaroknak neveztettek a tulajdonképeni magyarok, magyariaknak ellenben az ezen őstörzsből származott rokontörzsek, mint kunok, hunok, jászok, székelyek stb. Bár a régi krónikák rendesen Hunort említik előbb, mintha ő lett volna a nehány perccel idősebb, de ez téves, mert világos, hogy a rombolás későbbi az alkotásnál, illetve hogy rombolni csak ott lehet, ahol már van valami. Ősvallásunk szerint az istenségeket nem képzelték tényleges személyeknek. Őseinknél a Nagy és Örök Égisten is csak az örök Természet, az örök Mindenség költői megszemélyesítése volt, de amely Örökkévalóság emberi ésszel föl nem fogható. Ilyesmit azonban például a tudatlanságba süllyedt középkor nyugati népei fölfogni már nem voltak képesek, illetve mindent csak szószerint bírtak fölfogni.

Az igazi ősember, miként az emberszabású majmok, amelyek hiszen legközelebbi rokonai, csak növényi táplálékkal élt. A tulajdonképeni magyar törzs tehát az összes rokontörzseink közül a legrégibb, illetve a magyari törzsek számtalan ezredév alatt ez őstörzsből származtak és ezek közül csak némelyek lettek idővel harcias és állattenyésztő népekké.

A magyar törzs nyelvében keletkezésekor csak g, gy, h és m, n mássalhangzók voltak, később, a műveltség fejlődésével természetesen az összes többi mássalhangzó is (valamint a magánhangzók is) nyelvében már megvoltak, de ezután is a kemény k helyett a lágy g hangot, a kemény t helyett a lágy d hangot szerették ejteni, de mindent ami vallásos fölfogásukkal, kultuszukkal közvetlenebbül összefüggésben volt, továbbra is az említett mássalhangzókból képezett szavakkal nevezték meg. Az m és n hang egymásnak bár nem közvetlen rokonai, mégis egymással gyakran fölcserélődnek. Ismeretes, hogy régibb nyelvünkben a szem szó gyakran szen is volt és hogy Erdélyben nesze, nevet, kan helyett ma is mondják, hogy mesze, mevet, kam. Ennek oka az, hogy kisebb távolságról is az e két hang közötti különbséget a hallás alig észleli, dacára annak, hogy az m tisztán ajakhang, az n pedig nyelvhang. A magyar őstörzs nyelve a legrégibb időkben tehát csak ilyen alakú szavakból állott, ma, na, an, ag, agy, ah, ag, gam, gem, meg, mag, mang stb., stb. és bármely magánhangzóval. Vallásos tiszteletben részesülő növényeik főképen a gömbölyű gyümölcsöt, magvakat termők voltak, illetve a törzs keletkezése helyén ezek termettek leginkább. Vallásos tiszteletben és szeretetben részesültek náluk ez állatok: A szarvas, a madarak, de nem a ragadozók, a gömbölyded alakú bogarak, főkép a katicabogárnak ma nevezett. Legszentebb gyümölcsfájuk volt a meggy, amelyet a Napisten fájaként tiszteltek. Viszont legszentebb viráguk meg a gyöngyvirág, a Földistennő, vagyis Tündér Ilona, virága. A meggy lombja zöld, virága fehér, bogyója piros. Tökéletesen ugyanígy van ez a gyöngyvirágnál is. És ezek voltak szent színeik is és, ezek a magyar nemzeti színek ma is.

Számrendszerük az öt-tízes volt, ugyanaz, amely a mai általános számrendszer. A páros számokat nőneműeknek fogták föl, a páratlanokat hímneműekként. A meggy virága valóban ötszirmú, bogyója egymagú. A gyöngyvirág virága hatszirmú, bogyója hatmagú. A meggy bogyója gömbölyű, virágai gömbölyded csokrocskákban vannak együtt, bimbóik gömbölyűek, sőt a fa lombkoronája is, ha szabadon fejlődhet: gömbölyded. A gyöngyvirág virágai, különösen pedig bimbói gömbölyű gyöngyökhöz hasonlítanak, bogyói pedig szintén gömbölyűek. Vallásos alapjelkép pedig a magyaroknál: a gömb volt. Vallásos tiszteletben tartották az aranyat.

A törzs keletkezése helye a Csallóköz szigetei voltak. Ezek területe szűk volta, valamint túlszaporodása miatt, rajokat bocsátott ki magából. Ilyen kivándorlottakból keletkeztek sok-sok ezredév alatt a különböző magyari törzsek.

 

Magyar Adorján

Elméletem lehető legrövidebb összefoglalása

Kézirat, megjelent Elméletem ősműveltségünkről címen

9-70. old. Duna Könyvkiadó Vállalat, Svájc, 1978

 

 

 

(1)   Magyar

 

For this reason, the real Magyars, the descendants of Magor, the Sun god were always peaceful agricultural people, as the great majority of the Magyar people still are. The names Ugor, Uhor, Ungar and Unger meant an agricultural people from ancient times on. (Translator: ugar means an untilled land. S.T.) The name Magyar meant that they were the ancient Magyars, the ancestral population. Magyari people like the Kun, Hun, Jász, Székely, etc. were the descendants of the original ancient Magyars. Even though the old chronicles usually mention Hunor’s name first as if he were the older of the twins, by a few seconds, this is erroneous, because it is clear that creation is older than destruction. Destruction is possible only where something already exists. According to the ancient Magyar religion, the deities were not imagined as real persons. The Great and Eternal God, the God of Heaven was the poetic personification of the Eternal Universe, but human mind cannot comprehend Eternity.  Such symbols, on the other hand, were out of reach of the Western European people in the Middle Ages, since they understood everything only verbatim.

Ancestral man, like the apes, who were really his closest relatives, lived only on a vegetarian diet. The ancestral Magyar group is the oldest of all the other related groups, which emerged from the ancient Magyar stock over several millennia. During this time, only some among them became bellicose. The occupation of the majority was animal husbandry.

The ancient language of the Magyars contained only the consonants g, gy, h, m and n.  Later, with the development of their culture, all the other consonants appeared along with the vowels of course, but even then they preferred to voice the softer d, instead of the hard t. They gave voice to everything connected with their religious concepts, with the above consonants. The m and n sounds, even though they are unrelated, were still interchanged. It is known that, in our older language, the word szem (eye) was often pronounced as szen, and that in Erdély (Transylvania) the following words nesze, nevet, kan (here you are, laughs, male) are often pronounced mesze, mevet, kam even today. The reason for this is that, even from a shorter distance, our hearing can hardly detect the difference between these two sounds. The language of the Magyar group in the oldest antiquity consisted of such words: ma, na, an, ag, agy, ah, ag, gam, gem, meg, mag, mang etc., etc. with any chosen vowel.

Plants, especially the round fruits, were religiously honored. They grew plants with round seeds and these grew mostly in their place of origin. They gave religious honor and love to the following animals: the deer, the birds, except the birds of prey, the rounded bugs, especially the lady-bug. Their holiest fruit tree was the sour cherry (meggy in Magyar), which they honored as the tree of the Sun god, Magor. Their holiest flower was the lily of the valley (gyöngyvirág, lit.: flower of pearls), which was the flower of Mother Earth, Tündér Ilona (Fairy Ilona: Il+ona = mother of life). The foliage of the meggy is green, its flower is white and the fruit is red. The same stands for the lily of the valley. These three were their holy color and they remained their national color, red, white and green, up to our days.

Their numerical system was based on ten, the same as most accepted systems of today. The even numbers were considered symbols of the feminine gender, the odd numbers the symbols of the masculine. We may note that the flower of the meggy has five petals and the fruit has one round seed. The flower of the lily of the valley has six petals and its seed-pod contains six seeds. The fruit of the meggy is round, its flowers grow in a round bouquet, their buds are round and even the crown of the tree remains rounded when allowed to grow without interference. The flowers of the lily of the valley, especially their buds, resemble rounded pearls and their seed-pod is also round. The religious symbol of the Magyars was the globe. They held gold in religious honor.

The origin of this group was in the islands of Csallóköz. Because of its limited space and because of overpopulation, they sent out groups of people to other parts of the Carpathian Basin and out of these developed the later Magyari groups.

           

Their territories:

Magyarország (Hungary), Matyó-föld in Hungary, Makaria, Media, Egypt. (See Magyar chapter in the Az ősműveltség.)

 

(Tomory’s observation: They can also be found from ancient times on, in the British Islands, especially in Scotland, where the Mac surname is identical to the Magyar mag in sound and meaning.)

 

Magyar Adorján

The Shortest Possible Summary of my Theories

Title of the Magyar original:

Elméletem lehető legrövidebb összefoglalása

Published by the Duna publ. Switzerland, 1978

Arranged and translated by Susan Tomory and Margaret Botos

 

 

(folytatjuk)

 

MTF-13 - címlap.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyarságtudományi Füzetek

 

Sorozat-bemutató video: http://mvsz.hu/mtf/mtf_reklam.html

A kiadó terjesztőket keres, elsősorban a középiskolákban, főiskolákon és egyetemeken.

 

Terjesztési információ

A Magyarságtudományi Füzetek ára Magyarországon: 400 Ft.

A füzetek Magyarországon megvásárolhatók az újságárusoknál.

Postai úton házhoz küldve: 600 Ft.

8 füzet megrendelése esetén, házhoz küldve, postaköltség beleértve: 2400 Ft (azaz 300 Ft/pld.)

Külföldön az ár ugyanennyi, kiegészítve a postaköltségekkel, az adott ország devizájának napi árfolyamán.

 

Belföldi átutalás esetén a bankszámla: 10300002-20102159-70833285

 

Külföldi átutalás esetén:

Magyarok Világszövetsége

1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.

bankszámlája:

IBAN HU 52 10300002-20102159-70833285

MKB Rt. – Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.

1056 Budapest, Váci u. 38.

SWIFT Kód:MKKBHUHB

 

Megrendeléseket az mtf.szervez@gmail.com címen fogadnak.

Ha a kívánt mennyiség árát banki átutalással befizették, és pontos postai címüket feltüntették, akkor másnap postázzák a megrendelt füzeteket – tájékoztatta sajtószolgálatunkat Bősz Rudolf (+36-70-559-5116), terjesztési felelős.

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

 

7226/110707

 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.