Magyari népek - Törökök - Magyar Adorján elmélete - 11. rész

 

Sokan vallják, hogy az eddig megjelent tizennégy magyarságtudományi füzet közül az Amerikai Egyesült Államokban élő Tomory Zsuzsa összeállításában megjelent tizenharmadik füzet, címe A Kárpát-medence, mint a magyarság bölcsője – Magyar Adorján életműve, a leginkább figyelemreméltó. A méltatlanul mellőzött Magyar Adorján által már 1914-ben leírt felismerést, mely szerint a magyarság őshazája a Kárpát-medence, mi több, a magyarság Európa ősnépe, a nemzetközi tudomány genetikai vizsgálódások alapján fényesen igazolta. A lexikális tudású Magyar Adorján többi felismerésének igazolása, illetve cáfolata a jövő nemzedék feladata. Sajtószolgálatunk heti három alkalommal, összesen 18 részben közzéteszi Magyar Adorján összefoglalását a magyar nép etnogeneziséről, valamint a belőle elszármazott további 16 magyari, azaz rokon nép jellegzetességeiről úgy, ahogy az az MTF-13-ban megjelent. Tekintettel e sorozat jelentőségére, minden egyes részt angolul is közzéteszünk, Tomory Zsuzsa és Botos Margaret fordításában.

Kiadványunkban Magyar Adorján idézett szövegeinek sajátos, egyedi stílusát, mondatfűzését, összetett, régies mondatszerkezetét – e nagy tudósunk iránti tiszteletből és megbecsülésből –érintetlenül hagytuk. Ugyanígy archaikus, latinos stb. szóhasználatát is (pl. katholikus, schematicus, mythicus stb.). Éppígy a maitól eltérő helyesírási gyakorlatát is, így az általa tudatosan és következetesen használt és egybeírt szavaknál: pl. amiszerint, amiértis, máris, nemis, fajunkbeli, egymássalhangzós, mindamivel, semmiesetre, egyideig, mégegyszer, nemsokkal, megvolt, hogypedig, föntemlített, nemmagyar, elégis, egyszótagú, mégcsak, miutánpedig, vagypedig stb. stb. Szóhasználatát nem javítottuk a mai helyesírási gyakorlatnak  megfelelően az általa tudatosan írt és használt szavak esetében, pl. olyképen, legfőképen, épen stb. (Egy-két későbbi írásában már ő is – nagyon ritkán – írja e szavakat két „p”-vel.)  Mindezzel az eredeti írások hangulatának, korjellegének megőrzését kívántuk elérni. 

 

 

(10) Török

 

TorokjelkTörök őstörzsünk régen még nem azon török nyelvet beszélte, mint ma, hanem a magyarhoz még sokkal közelebb állót. Szócsoportjuk a t, d és r, l mássalhangzókból állott, vagyis alapszavuk a tur szó volt. Szent állatuk a nagy fehér szarvasmarhaféle volt és ezt tenyészették is. Ősidőkben azonban ennek szerepét a ma kihalt óriástermetű őstulok töltötte be, mely a mai nagy, fehér magyar szarvasmarhához volt hasonlatos és rövidszőrű volt, nem bozontos, mint a bözön. Ennek latin neve urus, német neve Auerochs és Ur volt. Magyar neve palóc őstörzsünktől maradva, bölön is volt. Ez állatnak volt egy fajtája, amelynek szarvai gúzsoltak voltak, amelyet asszír ábrázolatokon még láthatjuk (fönti rajzon b-vel föltüntetve). Az őstörök egyik legfőbb vallásos jelképe azon gúzsolt vagy csavart alakzat volt, amelyet a rajzon a-val jelöltem, csakhogy míg a kazárok ezt gúzs-nak nevezték, de az őstörökök túr, tűr néven. Értelmét itt nem magyarázhatom. Túr-nak nevezték a bikát is és innen maradott az árja nyelvekben túr, taur, tór, tóro neve is, amely szót a németek ma egy elébe tett sz hanggal Stier (sztir vagy stir)-nek ejtenek. Ugyane szó kezdő t hang nélkül képezi úr szavunkat, amely őstörök törzsünknél a nagy Égisten neve is volt, míg Tor, Tur vagy Turuk, Török, Turopa volt náluk a Napisten neve. Viszont a Földanyát Turán, Terenna, Türenna néven nevezték. Az Égistent is nevezték még Urkán, Uruk és Örök néven is. Ősnyelvünkben ugyanis a kán szónak királyi, az uk vagy ük szónak pedig ős, ősapa értelme is volt. Ezen égi Ősapával szemben az égi Ősanya istennőjüket (ős-anyag) meg Urán, Uránna, Uranya (Urania) néven nevezték és a Tejút megszemélyesítésének tekintették, tartván a Tejútat a Napisten anyjának, ami egyezik a valósággal, amennyiben a Nap valóban a Tejút egyik Csillaga.

Észre kell tehát vennünk a görög regékben a tévedést: A görögök az ősi nevek értelmét már nem tudván, ezeket összecserélték. Az Európa-monda röviden ez: Zeusz Égisten bika (azaz: úr = őstulok-bika) képében elrabolja az Európa nevű nőt, Kréta szigetére úszik vele, ahol szép ifjú képében, magáévá teszi. Világos azonban, hogy Eur-opa, azaz Ur-opa: a bika, vagyis az Égisten neve volt, míg a nő: a Tejút megszemélyesítése: Uránia volt, amely uránia szó a görög-római mythologiában valóban a csillagos Ég, azaz a Tejút neve is volt.

Ismeretes, hogy Mezopotámiában ősidők óta szokás volt olyan csavarodó tornyokat építeni amilyen a rajzon itt c-vel jelölve. Ezt cikurat-nak szokás nevezni ma is, csakhogy ez a tornyok kazár neve volt és csikart = csavart értelmű volt. Ugyanezek őstörök neve él azonban a nyelvekben ma is a torony, toron, turris, Turm = torony szóban, azt pedig tudjuk, hogy a csavarodás, fordulás, tekerés szava különböző nyelvekben (de az őstörökből származólag): túr, tor, azaz térni, visszatérni. Csak megemlítem itt, hogy turul = sas szavunk értelme sem más, mint túrol, azaz: kering, de ezt sem fejtegethetem itt tovább. Viszont ki kell emelnem, hogy népünk zsinórdíszítményeiben a rajzon itt d-vel jelezett dísz igen általános, és hogy ez a bika szarvai stilizálásából jött létre (Ld előző oldalon!). Ugyanúgy, mint ahogyan a fönti kabar díszítmények, meg a súlyom, valamint a kecske szarvai stilizált ábrázolásából. Ugyanígy a kazár zsinórdíszítmények kacskaringóvonalai, meg a kos szarvai stilizált ábrázolataiból. A kabarok, kazárok és őstörökök egymás közeli rokonai is voltak.

 

Magyar Adorján

Elméletem lehető legrövidebb összefoglalása

Kézirat, megjelent Elméletem ősműveltségünkről címen

9-70. old. Duna Könyvkiadó Vállalat, Svájc, 1978

 

 

 

 

(10) Török

 

TorokjelkOur ancient Török ethnic group (őstörzs in Magyar) did not speak today’s Turkish language. Their language at that time was much closer to Magyar. Their consonantal group contained the t, d and r, l  consonants; in other words, their basic word was tur. Their holy animal was the great white bovine, also bred by them. In ancient times, these were preceded by the now extinct bovine (őstulok) of giant stature which was similar to today’s Magyar long-horns, it was short haired, not bushy like the bison. This őstulok’s Latin name was urus, in German Auerochs and Ur. These are today called bölön in Magyar, which  originates from the Palóc word group. One of the variants of this animal had twisted horns which can still be seen in the Assyrian images (b. on the above picture). One of the most important ancient Török symbols was this twisted form, which is marked as a on the above picture, but as long the Kazar ancient group called this gúzs the Török name was túr, tűr. These carried important meanings as explained further in the Az ősműveltség. They called the bull túr also and the Arian languages inherited the names túr, taur, tór, tóro from them. The German Stier is also from this word group, only they attached an „s” sound to the beginning of this word. The same word contains the Magyar úr with the omission of the beginning „t”. This was the name of the Great God of the Török, while Tor, Tur or Turuk, Török, Turopa was the name of their Sun god. Mother Earth, on the other hand, was called Turán, Terenna, Türenna. The Great God was also called Urkán, Uruk and Örök (=Eternal). In ancient Magyar the word kán meant King, and the word uk or ük meant ancestor or ancient progenitor. Their ancient Mother Goddess (ancient matter) – as opposed to the ancient Father of Heaven – was called Urán, Uránna, Uranya (Urania). She was the personification of the Milky Way, since they considered the Milky Way the mother of the Sun god.  This is also a scientific fact, since our Sun is one of the Milky Way’s stars.

Here we have to realize the error of the Greek legends: The Greeks, not knowing the meaning of the ancient names, mixed up the meanings. The Europa saga is the following: the Sky-God, Zeus, in the form of a bull (úr in Őstörök), took a woman named Europa  swam with her to the Island of Crete, where he changed into a handsome young man and made her his own. However, it is clear that Eur-opa, or Ur-opa was the name of the Sky god, while the woman, the personification of the Milky Way, was Urania, a word which really means the starry sky and also the Milky Way in Greco-Roman mythology.

It is known that, in Mesopotamia, it was a very ancient custom to build „twisted” towers, as shown in the above drawing under the letter c. They are still called ziggurats, cikkurats, which, in the Kazár ancient word group, also meant csikart, csavart = twisted. The ancient Török name torony was adopted in many languages as torony, toron, turris, Turm = tower, and we also know that the concept of twisting, of turning, or to return comes from this ancient word group. I just briefly want to mention that the meaning of the circular flight of the Magyar holy bird, the  turul = eagle is none other than the túrol, or kering (both meaning a circular flight with the vocabulary of two different ancient language groups). I have to stress on the other hand that the cord (zsinór) decoration of the Magyar attire, shown here under d is very common and this too came from the stylization of the twisted horns of bovines. The Kabar group similarly stylized the forms of the water chestnut or the horns of the goats. The same is true of the Kazár group’s cord decorations which came from the stylized form of ram horns. The Kabar, Kazár and ancient Török were also close relatives.

*

Addenda from Az ősműveltség

 

Török territories and peoples: Turján, Durján, which means a dug (túrt) or, earthern castle, like Túróc, Túrkeve, Dorog, Dorozsma, in Szatmár county Túrvékonya, Túrmező; its Croatian name is Turopolje,

The Etruscan goddess is Turán, Tezan – the reciprocal of her name gives the name of her people:  Rét, Retenna, Razenna.

The Italians call the Etruscans Toscano, Tosco and Tusco. These also have an ancient Török variation of  torkán, torko, turko, török. The Italians still call today’s Turkish people by the name of Turco.

The Tűrings in Tűringen are an ancient Török people and also the Sumerians who founded the city of Ur, where many bull decorations were unearthed.

Dürkheim city in Bavaria sports two ox-horns placed in mirror position in its city-crest.

Turinheim, Turingheim city names  belong to this culture group too.

The Assyrians fought against the Rutennu people.

Ruthenians.

Assyrian cuneiform writings tell us about a Turuki people.

Egyptian writings remember a Rotennu people and in Syria they mention a Ruten country.

In Asia Minor’s Lydia (country) and Lid nation, the population even today is all Török.

 

Buildings: The ornamental facade of the church of Aegina, decorated with bull-horns, evolved from ancient idols. The elements of most of the Magyar folk decorations show Török elements. The dug-castles and earthen castles are part of their culture. The revered flower of the ancient Török, the  wild rose, formed their defense structure.

The Horn-castles, formed of bull-horns go back to this ancient culture. (See Az ősműveltség.)

 

Magyar Adorján

The Shortest Possible Summary of my Theories

Title of the Magyar original:

Elméletem lehető legrövidebb összefoglalása

Published by the Duna publ. Switzerland, 1978

Arranged and translated by Susan Tomory and Margaret Botos

 

 

(folytatjuk)

 

 

MTF-13 - címlap.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyarságtudományi Füzetek

 

Sorozat-bemutató video: http://mvsz.hu/mtf/mtf_reklam.html

A kiadó terjesztőket keres, elsősorban a középiskolákban, főiskolákon és egyetemeken.

 

Terjesztési információ

A Magyarságtudományi Füzetek ára Magyarországon: 400 Ft.

A füzetek Magyarországon megvásárolhatók az újságárusoknál.

Postai úton házhoz küldve: 600 Ft.

8 füzet megrendelése esetén, házhoz küldve, postaköltség beleértve: 2400 Ft (azaz 300 Ft/pld.)

Külföldön az ár ugyanennyi, kiegészítve a postaköltségekkel, az adott ország devizájának napi árfolyamán.

 

Belföldi átutalás esetén a bankszámla: 10300002-20102159-70833285

 

Külföldi átutalás esetén:

Magyarok Világszövetsége

1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.

bankszámlája:

IBAN HU 52 10300002-20102159-70833285

MKB Rt. – Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.

1056 Budapest, Váci u. 38.

SWIFT Kód:MKKBHUHB

 

Megrendeléseket az mtf.szervez@gmail.com címen fogadnak.

Ha a kívánt mennyiség árát banki átutalással befizették, és pontos postai címüket feltüntették, akkor másnap postázzák a megrendelt füzeteket – tájékoztatta sajtószolgálatunkat Bősz Rudolf (+36-70-559-5116), terjesztési felelős.

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

 

7252/110730

 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.