Magyari népek - Besenyők - Magyar Adorján elmélete - 6. rész

Sokan vallják, hogy az eddig megjelent tizennégy magyarságtudományi füzet közül az Amerikai Egyesült Államokban élő Tomory Zsuzsa összeállításában megjelent tizenharmadik füzet, címe A Kárpát-medence, mint a magyarság bölcsője – Magyar Adorján életműve, a leginkább figyelemreméltó. A méltatlanul mellőzött Magyar Adorján által már 1914-ben leírt felismerést, mely szerint a magyarság őshazája a Kárpát-medence, mi több, a magyarság Európa ősnépe, a nemzetközi tudomány genetikai vizsgálódások alapján fényesen igazolta. A lexikális tudású Magyar Adorján többi felismerésének igazolása, illetve cáfolata a jövő nemzedék feladata. Sajtószolgálatunk heti három alkalommal, összesen 18 részben közzéteszi Magyar Adorján összefoglalását a magyar nép etnogeneziséről, valamint a belőle elszármazott további 16 magyari, azaz rokon nép jellegzetességeiről úgy, ahogy az az MTF-13-ban megjelent. Tekintettel e sorozat jelentőségére, minden egyes részt angolul is közzéteszünk, Tomory Zsuzsa és Botos Margaret fordításában.

Kiadványunkban Magyar Adorján idézett szövegeinek sajátos, egyedi stílusát, mondatfűzését, összetett, régies mondatszerkezetét – e nagy tudósunk iránti tiszteletből és megbecsülésből –érintetlenül hagytuk. Ugyanígy archaikus, latinos stb. szóhasználatát is (pl. katholikus, schematicus, mythicus stb.). Éppígy a maitól eltérő helyesírási gyakorlatát is, így az általa tudatosan és következetesen használt és egybeírt szavaknál: pl. amiszerint, amiértis, máris, nemis, fajunkbeli, egymássalhangzós, mindamivel, semmiesetre, egyideig, mégegyszer, nemsokkal, megvolt, hogypedig, föntemlített, nemmagyar, elégis, egyszótagú, mégcsak, miutánpedig, vagypedig stb. stb. Szóhasználatát nem javítottuk a mai helyesírási gyakorlatnak  megfelelően az általa tudatosan írt és használt szavak esetében, pl. olyképen, legfőképen, épen stb. (Egy-két későbbi írásában már ő is – nagyon ritkán – írja e szavakat két „p”-vel.)  Mindezzel az eredeti írások hangulatának, korjellegének megőrzését kívántuk elérni. 

 

 

(5) Besenyő

 

BesenyojelkAmilyen ellentétes párhuzam volt a magyarok és a szemerék között ugyanolyan volt a kunok és a besenyők között is. A besenyők is nőelviek voltak, szintén hatos számrendszer szerint számoltak. Ilyen értelemmel, habár nem ugyanezen szavakkal: Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hatonegy, hatonkettő, hatonhárom, hatonnégy, hatonöt, tucat, tucatonegy stb. Náluk víztisztelet volt, hajózó nép lévén, főkép halászattal foglalkoztak és époly harciasak, mint a kunok. Voltak kalózkodó törzseik is. Északi szabir nevű törzseiktől tanulták a hajóépítést és kalózkodást a már germán normannok is csakhogy ezek sokkal kegyetlenebb, vérengző nép voltak. A besenyők mindig vizek: folyók, tavak, tengerek mellett éltek, sőt mocsaras tájakon is, földműveléssel keveset foglalkoztak.

Idővel, délebben barnabőrűekké, feketehajúakká lettek, mivel pedig a legújabb ásatások eredményei szerint az emberiség 10-14 millió éves, valószínű, hogy túlspecializálódás útján az afrikai fekete fajok is tőlük származtak. Vallásis szócsoportjuk hasonlított a szemerékhez, de m és n hangok helyett inkább b, p, v, f hangokat ejtettek (Szep, pas, vasz, víz, besz, fes, szamb, zab stb., stb.) Vallási egyik legfőbb jelképük  volt a csöppalak (csepp,csúp, csép), de a szív-alak, a vese-alak és a hullámvonal is szerepelt.

A mai ismert ”magyar” díszítmények tulajdonképen nem is magyar, hanem besenyő törzsektől származnak, de a kereszténység fölvétele után ezek jelképes értelmei feledésbe menvén, utóbb nagy szépségük miatt elterjedtek az egész magyarságnál, sőt nemmagyar szomszédainknál is. Vallásbeli szent állataik voltak a halak, a kagylók és a polipfélék, különösen a szépiafélék, csakhogy őseinknél ”szent állat” alatt nem kell nevetségesig menő állattiszteletet érteni, amilyen például az egyiptomiaknál volt. Ilyen kultuszállatuk volt a bözön is, amelyet ma tévesen nevezünk bölénynek, de amely állat latin és német neve is bison, Wisent, ősidőkben pedig a mamut is, amelyet szintén bőz, bözönd, bozond, büzönd néven neveztek, de nevezték még zubor és földneheze néven is. Földünket ők vízgömbként fogták volt föl, ami egyezik azzal, hogy Földünknek ma is nagyobb felületét borítja víz, de ami ősidőkben még nagyon sokkal inkább így volt. Földistennő helyett tehát ők vízistennőt tiszteltek, akit Besenyő, Vizenyő, Vízanyó neveken neveztek, a Napistent ellenben Peszer, Beszer, Peter, Bátor, Petúr neveken.

Kivándorolt besenyő törzseink voltak az Itáliában is szerepelt szabinok, valamint az Ázsiában is szerepelt szabir, szibir, más nevén tapar nagy nép is, amelyről ma már csak északi rokonnépeink regéi emlékeznek.

 

 

Magyar Adorján

Elméletem lehető legrövidebb összefoglalása

Kézirat, megjelent Elméletem ősműveltségünkről címen

9-70. old. Duna Könyvkiadó Vállalat, Svájc, 1978

 

 

 

(5)     Besenyő

 

BesenyojelkThe same opposing parallel that existed between the Magyars and the Szemere was also present between the Kun and the Besenyő. The Besenyő were matriarchal. They too counted with the six based system, something like this: One, two, three, four, five, six, one-on-six, two-on-six, three-on-six, four-on-six, five-on-six, a dozen, one-on-dozen, etc. They honored the waters and, being seafaring people, they mostly earned their living with fishing. They were a warring people like the Kuns. They also had pirate branches. The Germanic Normans learned ship-building and piracy from their northern Szabir branch, but the Normans were a lot more cruel and blood-thirsty folk. The Besenyő always lived near water: near rivers, lakes, seas, even marshlands. They also engaged in agriculture to a limited degree.

Later, toward the South, they became brown skinned, black haired and, since, according to the results of the newest excavations, mankind is 10-14 million years old, it is probable that, through over-specialization, the black African races came from them too. Their religious vocabulary was similar to the Szemere, but the m and n sounds were substituted by them with b, p, v, f  (Szep, pas, vasz, víz, besz, fes, szamb, zab etc., etc.) Their most important religious symbol was the shape of the water drop called csepp, csúp, csép, which also formed their heart and kidney shapes.

Today’s well known „Magyar” motifs were created really by the Besenyő group. After the adoption of Western Christianity the symbolic meaning of these were forgotten, but they were still kept for their great beauty; they spread all over the Magyar lands and even to the non-Magyar neighbors. Their holy animals were fish and clams, the different types of octopus, and cuttlefish or sepia. As a reminder, I have to mention that the term „holy animal” in our ancestors’ culture was not the exaggerated animal cult as with the Egyptians. Another cultic animal of the Besenyő was the bözön which is mistakenly called bölény today. This animal’s Latin and German name was bison, Wisent. In antiquity, they called the mammoth bőz, bözönd, bozond, büzönd but they  called it zubor and földneheze (transl.: weight of the Earth) too. They considered our Earth as a ball of water, which is scientifically correct, since even today the greater part of our globe is covered by water. In antiquity, it was even more so. Instead of Mother Earth, they honored Mother Water, whom they called Besenyő, Vizenyő, Vizanyó, names which express her watery connection. They called the Sun god Peszer, Beszer, Peter, Bátor, Petúr (these names are expressions of his strength. S.T.)

Some Besenyő groups who wandered to Italy were the Sabins, and we find in Asia the Szabir, Szibir, -- on by another name -- Tapar great people, who  are remembered today mostly in the legends of our Northern relatives.

 

Addenda from Az ősműveltség                                                            

Anthropological character:  

Magyar                          pug nosed (pisze in Besenyő Magyar)

Thick lips, due to the frequent „b” and „m” sounds,

                                      Bushy hair („busa” in Besenyő-Magyar.)

Legends

         Besenyő The legend of Prince Csaba preceded  Atilla (p.1103), and talks about the ever returning route of the comets. The legend was later adopted for King Atilla’s son Csaba.

 

Cities, territories, people:

         Bosnia                           Pecsenyevci, inhabitants are the Pecseneg (Szokolovics Oszmán,

                                               1957)

 

         Slavic                            Pecsenyegi (the Beseny  were called such by them)

Bosnia,                          earlier Bosina, Bosana

 

Saba                              Biblical country

 

         Mecca                            the Kaba, or Csaba stone (Mecca’s pilgrims call it only Csaba. It

                                               is a black meteor stone with a very high iron content. The iron

                                               was the holy metal of the Besenyő.) (The original name of

                                               Mecca may easily have been Men-ka, or Mennykő, which

                                               means a stone from Heaven.)

 

         Abyssinia                      Original name is Bessinia  (the beginning „a” is only a definite

                                               article).  The name was probably left here by the Hyksos. There

                                               is a lot of iron ore here. Their language is the Agau and the

                                               Magyar related Oromo. According to their legend they are the

                                               descendants of Queen Sheba. The story about the Queen and

                                               Solomon is a later, artificial insert.

 

         Bess                               According to Strabo they came from Thrace. They live in the

                                               Balkans, with evolved iron works.

 

Buzovac                        an ancient iron mine on the ex-land of the Bess

 

         Bessapara                      It is a city of Thrace in the Roman age, in Magyar it is Bessze-

                                               vára, since the Sanscrit puri, the Greek polis is only a variant of

                                               the Magyar vár

         Bessze, or Bessza          is the name of the ancient Goddess of the  Besenyő

         Varbossanie                   Sarajevo’s old name (Bosszanya vára=castle of Bosszanya)

Bosna                            a river, 20 km. from Sarajevo

Byzantium                     hired Bessz mercenaries

Sóp                                this name hints to a Besenyő name

Belgium                         The town of Spy has many ancient cave dwellings

Csöbörcsök                   A Magyar city on the shores of the Black Sea                Bessarabia            geographic name even today

Bisanthe                        Rodosto’s old name on the shore of the Sea of Marmora   

Byzantium                     The old name of Constantinople; according to a Greek legend, a man of Thrace, named Bysas founded it (not a Greek).

 

Bosporus                       According to a Greek legend, Goddess Io swam through this place in the form of a cow (bos), and Bosporus got its name from here. This „cow” may well have been a bözönd (bison), since it lives near water and is a very good swimmer. One can see many of them in the „Golden Horn” Bay of Constantinople.

 

            Siberia                        The ancient Szibir, Szabar, Tapar people left their name here.        

   Magyarország:            Sopron, Moson, Veszprém, Vas, Pozsony, Pécs, Bácska

                                      Bécs, Bács cities

   Becse, Pécs                 these names mean a stronghold

   Becskerek                   means a round castle.

 

 

 

 

Magyar Adorján

The Shortest Possible Summary of my TheoriesTitle of the Magyar original:

Elméletem lehető legrövidebb összefoglalása

Published by the Duna publ. Switzerland, 1978

Arranged and translated by Susan Tomory and Margaret Botos

 

 

(folytatjuk)

 

 

MTF-13 - címlap.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyarságtudományi Füzetek

 

Sorozat-bemutató video: http://mvsz.hu/mtf/mtf_reklam.html

A kiadó terjesztőket keres, elsősorban a középiskolákban, főiskolákon és egyetemeken.

 

Terjesztési információ

A Magyarságtudományi Füzetek ára Magyarországon: 400 Ft.

A füzetek Magyarországon megvásárolhatók az újságárusoknál.

Postai úton házhoz küldve: 600 Ft.

8 füzet megrendelése esetén, házhoz küldve, postaköltség beleértve: 2400 Ft (azaz 300 Ft/pld.)

Külföldön az ár ugyanennyi, kiegészítve a postaköltségekkel, az adott ország devizájának napi árfolyamán.

 

Belföldi átutalás esetén a bankszámla: 10300002-20102159-70833285

 

Külföldi átutalás esetén:

Magyarok Világszövetsége

1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.

bankszámlája:

IBAN HU 52 10300002-20102159-70833285

MKB Rt. – Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.

1056 Budapest, Váci u. 38.

SWIFT Kód:MKKBHUHB

 

Megrendeléseket az mtf.szervez@gmail.com címen fogadnak.

Ha a kívánt mennyiség árát banki átutalással befizették, és pontos postai címüket feltüntették, akkor másnap postázzák a megrendelt füzeteket – tájékoztatta sajtószolgálatunkat Bősz Rudolf (+36-70-559-5116), terjesztési felelős.

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

 

7234/110716

 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.