Ismétlés: Badiny Jós Ferenc szobor Losoncon


Sajtószolgálatunknak többen jelezték, hogy tegnapi közleményünkről lemaradtak a képek. Ezért most megismételjük közleményünket.

Badiny szobra 022 - Hajdok Hajnalka.jpgA Z. Urbán Aladár vezette felvidéki Palóc Társaság 2011. június 3-án, a tudós születésének 102. évfordulóján, Losoncon szobrot állított Badiny Jós Ferenc sumerológusnak, aki a közeli Gács faluban született, 1909-ben.

A szervezők a szoboravató ünnepi beszéd megtartására a Magyarok Világszövetségének elnökét, Patrubány Miklóst kérték fel, aki – e napon Versailles-ban, a Nagy-Trianon palota előtti összmagyar megmozduláson lévén – a megtisztelő feladat elvégzésére Fuksz Sándort, az MVSZ Felvidéki Országos Tanácsának elnökét, az MVSZ Kárpát-medence Térségének egyik újonnan megválasztott alelnökét kérte meg.

Oláh Szilveszter szobrászművész alkotása egyelőre egy magánház udvarára került. A szoborállítók bíznak benne, hogy nemsokára a térség nagy szülöttének emléket állító alkotás arra méltó közterületre kerül.

Két évvel korábban, Badiny Jós Ferenc születésének 100. évfordulóján, a Palóc Társaság ugyancsak Losoncon Badiny-emlékülést szervezett, Duray Miklós fővédnöksége mellett.Hajdok Hajnalka verset mond a szoboravatón.
Sajtószolgálatunk alább közzé teszi Fuksz Sándor szoboravató ünnepi beszédének teljes szövegét:

Badiny szobra 023 - Fuksz Sándor.jpg
Tisztelt Hölgyeim Uraim!

Emlékhelyet megjelölni, táblát, szobrot avatni: mindennapos dolognak számít, hiszen lépten-nyomon találkozunk velük, amint a "nagy elődök" példás életére,művére hívják fel a figyelmet – vagy csak egyszerűen jelzik, hogy itt született, járt, lakott a megbecsült személy.

Badiny Jós Ferenc mellszobra különös jelentőségű, nem csak az utókor tiszteletteljes főhajtására kér, de inti, figyelmezteti a jelenlévőket – és főleg az itt nem lévőket.
A Palóc Társaság nemes kezdeményezése, hogy Losoncon, a születési hely szomszédságában, a csonka haza határain túl emeljen szobrot a világhírű, de otthon elhallgatott, mellőzött tudósnak szimbolikus értékű. Figyelmeztetés a magyarnak nevezett Tudományos Akadémia és kormányzat felé, de számonkérése is annak a közhangulatnak, hogy a magyar szó már nem kívánatossá, mi több üldözendő jelzővé válik a közbeszédben is…

De az elhallgatás és kirekesztés éppen a tudományok világában válik megbocsájthatatlan  mulasztássá, mi több bűnné, hiszen a tudomány csak az új ismeretek, felfedezések befogadása által válik azzá, ami lényege: az igazság felragyogásából ránk özönlő isteni ajándékká.

De az érthetetlen és megmagyarázhatatlan közömbösségre is az életműben találjuk meg – részben – a magyarázatot.

Történelemoktatásunk- ebből következik, hogy történelemszemléletünk is a mindenkori győztesek felfogását és érdekeit szolgálják. Azoknak az érdekeit, akik már több száz éve írják történelmünket, és – Badiny Jós Ferenc szerint is – tűzzel-vassal irtották ki népünk lelkéből hagyományainkat, ősi vallásunkat, Istenünket.Tisztelt ünneplő Közösség!

A szomszédos Gácson fakadt az élet, és mint az ér az óceánig serdűlt az ifjúból a haza szolgálatát vállaló katonatiszt, majd az óperenciás tengeren túl második hazája Argentína fogadta be, hogy ott teljesedjék ki tudományos pályája, de ezen a sikeres pályán is végig népét szolgálja: a magyarság eredetét, történelmét, vallását kutatva vallást alapított és a Magyar élet hitbéli alapvetéseit fogalmazza meg. Így ír: "A HIT valójában nem más, mint az igazság ismeretéből származó öntudat. "
Micsoda mélység és magasság fogalmazódik meg ebben az egyszerű mondatban!

Folytatva a gondolatot: "…amig a MAGYAR HIT a nemzet ápolásával, tanításával, gyógyításával, az életszükségletek megadásával – minden feltétel nélkül – életet biztosít, addig az új vallás – a zsidó kereszténység – csak azt fogadja be, aki ennek a vallásnak szabályait, előírásait teljesíti és eltartja a vallásszervezet papjait, püspökeit, mindenkor és mindenütt – szolgai alázattal. "

Keresztelt és hitben nevelkedett katolikusként döbbentenek meg ezek a gondolatok, és azt hiszem mindannyiunk hívő vagy hitetlen lelke rezdül új hullámokon, hiszen nemcsak magunk lelki üdvösségéről kötelességünk gondoskodni: nemzetünk egészéért vagyunk felelősek.
Márpedig látnunk kell, hogy az európai civilizáció bölcsőjéből épülő világrendszer végnapjait éli. És elsősorban nem a gazdasági összeomlás, nem a pénzügyi csődök következményeként. Az okokat az erkölcs, az emberi értékek leépülésében, totális hiányában kell keresnünk. És az új életet – mert lesz új élet – csak új alapokon lehet építeni. Badiny Jós Ferenc igazságai megkerülhetetlenek lesznek az alapozásnál.

Tisztelt emlékező Közösség!

Megtért a nagy ember, Badiny Jós Ferenc szülőföldjére.
Emlékműve és emléke segít majd árván maradt, a haza testéből kiszakított utódainak, hogy készüljenek a feltámadásra, az új élet követeiként egy igaz Magyarország boldog ölelésében.

A Magyarok Világszövetsége és Patrubány Miklós elnökünk köszönetét tolmácsolom a Palóc Társaságnak, Urbán Aladár elnök úrnak, és mindenkinek, aki hozzájárult e gyönyörű alkotás létrehozásához és e felemelő emlékünnepség megszervezéséhez. A Magyarok Istene segítse továbbra is munkájukat!

Fuksz Sándor
2011.6.3.

Badiny szobra 034 - A szobor.jpg

MVSZ Sajtószolgálat

7215b/110619
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.