Lehetne így is - Összehasonlító tanulmány az EU más országainak alkotmányával

Varga István és Patrubány Anna egy hónappal korábban Magyarország meglevő alkotmányát hasonlította össze a készülővel. Újabb tanulmányuk az Európai Unió tagállamainak alkotmányával hasonlítja össze Magyarország jelenleg hatályos alkotmányának és készülő új alaptörvényének tizennégy, általuk kiemelt fontosságúnak tekintett fejezetével. Az összehasonlított fejezetek: A hatalom és a nép 1, Család 2, Lakás-lakhatás 3, Tulajdon 4, Nemzeti vagyon 5, Gazdaság – Alapvető elvek 6, Gazdaság - Szövetkezetek 9, Gazdaság – Munka 9, Gazdaság – Egyéb szervek 10, Gazdaság - Pénzügyek 11, Gazdaság - Nemzeti Bank 12, Állam, közigazgatás és politika 12, Média 13, Haza védelme 14, Állampolgárság és külföldi nemzettársak 2. Az alább közzétett tanulmány a HONLEVÉL újság márciusi számában jelenik meg nyomtatásban.


MVSZ Sajtószolgálat
7176/110324

Lehetne így is

A jelenlegi Alkotmányból Új Alaptörvényt alkotnak. Ha már a Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának helyreállítása szóba se kerül, az 1949-ből származó, ma hatályos szöveg újbóli módosítása mellett érdemes lenne megvizsgálni Európa többi országának alkotmányát. Hátha van, amit ott jobban sikerült megragadni, világosabban megfogalmazni, vagy esetleg lehet találni olyan lényeges tartalmú paragrafust, ami nálunk nem szerepel.

El lehet-e ismerni a munkához, lakhatáshoz való jogot? Lehet-e védeni a nemzeti vagyont, múltat, értékeket, érdeket? Meg lehet-e zabolázni a gazdaságot, vagy a szabad verseny mindenre feljogosít?
Láthatjuk, hogy a tervezet szerint:

„A hatalom forrása a nép.
A nép a hatalmát választott képviselői útján, kivételesen közvetlenül.”

Ezt lehetne így is mondani:

„Senki nem korlátozhatja a nép szuverenitását, és nem formálhat igényt a nép szuverén hatalmára.

A nemzetnek és minden állampolgárnak joga van fellépni mindenkivel szemben, aki erőszakosan megsérti a litván állam függetlenségét, területi integritását vagy alkotmányos rendjét.” (Litvánia, 3. cikk.)

Láthatjuk, hogy egy mondat helyett lehetne oldalakon keresztül is rendelkezni a gazdaságról, hogy szembe lehetne helyezkedni a spekulációval, hogy a hitelek szolgálhatnák a nép jólétét. Bizony, vannak olyan alkotmányok, melyek szerint léteznek javak és szolgáltatások, melyek nem adhatók idegen kézbe, a médiának a közerkölcsöt tiszteletben kell tartania, a képviselők és köztisztviselők felelősségre vonhatóak, sőt nem csupán cselekedeteikért, hanem mulasztásaikért is. De még olyan alkotmány is létezik, mely az ország határait nem hogy védi, még nemzetközi szerződéseknek sem ad engedélyt azok megváltoztatására. Vagy amely az elvándorolt nemzettársak visszatérését szorgalmazza.

A válogatás terjedelme arról tesz tanúságot, hogy ezek nem egyedülálló példák.

Ez a gondolat vezetett a következő válogatás összeállításában, mely néhány létfontosságú kérdéskörben gyűjti össze Európai Uniós tagállamok alkotmányának a mi értékrendünk szerint előnyös rendelkezéseit.

Varga István – Patrubány Anna
Az Európai Unió államainak alkotmánya

Tanulságos paragrafusok

A hatalom és a nép

Jelenlegi Alkotmány:

2. § (2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja.

Új Alaptörvény:

B. cikk. (3) A hatalom forrása a nép.

(4) A nép a hatalmát választott képviselői útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja.

Lengyelország:

1. cikk. A Lengyel Köztársaság valamennyi állampolgára közös értéke.

Lengyelország

4. cikk. (1) A Lengyel Köztársaságban a legfőbb hatalom a népé.

Litvánia:

2. cikk. A litván államot a nép alkotja. A szuverenitást a nép gyakorolja.

Litvánia

3. cikk. (1) Senki nem korlátozhatja a nép szuverenitását, és nem formálhat igényt a nép szuverén hatalmára.

(2) A nemzetnek és minden állampolgárnak joga van fellépni mindenkivel szemben, aki erőszakosan megsérti a litván állam függetlenségét, területi integritását vagy alkotmányos rendjét.

Portugália:

3. cikk. 1. A szuverenitás, mely egységes és oszthatatlan, a népet illeti, és a nép ezt a jogkörét az Alkotmányban előírt módon és formában gyakorolja.

Szlovénia

3. cikk. (1) Szlovénia valamennyi állampolgárának állama, amely a szlovén nép örökös és elidegeníthetetlen önrendelkezési jogán alapul.

(2) Szlovéniában a hatalom a népé. Az állampolgárok a hatalmat közvetlenül és a választásokon keresztül gyakorolják; a hatalommegosztás elve alapján a törvényhozó, a végrehajtó és a bírói hatalmat.

Szlovénia

3/A. cikk. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott nemzetközi szerződés ratifikálása előtt a Nemzetgyűlés népszavazást rendel el. A javaslat akkor tekinthető elfogadottnak, ha a leadott szavazatok többsége támogatja. A népszavazás eredménye kötelező a Nemzetgyűlésre. Amennyiben tartottak ilyen népszavazást, a nemzetközi szerződés ratifikálásáról szóló törvényről nem lehet népszavazást tartani.

Család

Jelenlegi Alkotmány:

15. § A Magyar Köztársaság védi a házasság és a család intézményét.

Új Alaptörvény:

K. cikk. (1) Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját.

(2) Magyarország támogatja a gyermekvállalást.

(3) A családok védelmét sarkalatos törvény szabályozza.

Görögország
21. cikk. (1) A család, mint a nemzet fenntartásának és haladásának alapja, valamint a házasság, az anyaság és a gyermekek az állam védelme alatt állnak.

Írország

41. cikk. (1) 1. Az állam elismeri a családot, mint a társadalom természetes, elsődleges és alapvető közösségét, és mint elidegeníthetetlen és sérthetetlen jogokkal rendelkező erkölcsi intézményt, mely a pozitív jognál előbbvaló és felsőbbrendű.

2. Az állam ebből kifolyólag alkotmányában és szervein keresztül biztosítja a család védelmét mint a társadalmi rend szükséges alapját, amely az állam és nemzet jóléte szempontjából nélkülözhetetlen.

(2) 1. Így különösen az állam elismeri, hogy a nők az otthonteremtésben betöltött szerepükkel olyan támogatást adnak az államnak, amely nélkül a közjó nem érhető el.

2. Ebből kifolyólag az állam biztosítani törekszik, hogy az anyák gazdasági okból kifolyólag ne kényszerüljenek munkába állni, elhanyagolva otthoni feladataikat.

Írország

42. cikk. (1) Az állam elismeri, hogy a gyermek elsődleges és természetes nevelője a család, és biztosítja a szülők elidegeníthetetlen jogainak és kötelezettségeinek tiszteletben tartását, lehetőségeikhez mérten, valamint gyermekeik vallási, erkölcsi, értelmi, testi és szociális nevelését.

Lengyelország

72. cikk. (1) A Lengyel Köztársaság biztosítja a gyermek jogainak védelmét. Mindenki jogosult kérelemmel fordulni a közhatalmi szervekhez, hogy védjék meg az erőszaknak, kegyetlenségnek, kizsákmányolásnak, erkölcsi érzékük megrontásának kitett gyermeket.

Németország:

6. cikk. (2) A gyermekek gondozása és nevelése a szülők természetes joga és elsőrendű kötelessége. Tevékenységük felett az állami közösség őrködik.

(4) Minden anyának joga van a közösség védelmére és gondoskodására.

Olaszország

37. cikk. (1) A dolgozó nőt ugyanazok a jogok, és azonos munka esetén ugyanaz a fizetés illeti meg, mint a férfiakat. A munkakörülményeknek lehetővé kell tenniük, hogy elsődleges családi funkcióját elláthassa, az anya és gyermek számára pedig megfelelő védelmet kell biztosítaniuk.

Szlovénia

55. cikk. (2) Az állam olyan körülményeket biztosít, amelyek a szülőknek lehetővé teszik, hogy gyermekeik vállalása mellett döntsenek.

Lakhatás

Jelenlegi Alkotmány:

- Nem rendelkezik --

Új Alaptörvény:

-- Nem rendelkezik --

Portugália

65. cikk. 1. Mindenkinek joga van maga és a családja számára olyan, megfelelő méretű lakással rendelkezni, mely megfelel a higiéniai követelményeknek és alkalmas a család magánéletének megóvására.

3. Az állam olyan lakbérrendszer kialakítását célzó politikát valósít meg, amely összeegyeztethető a családi jövedelmekkel és elősegíti a saját tulajdonú lakáshoz jutást.

Spanyolország

47. cikk. Minden spanyolnak joga van ahhoz, hogy megfelelő lakással rendelkezzen. Az állami szervek biztosítják az ehhez szükséges feltételeket, és olyan szabályokat állapítanak meg, amelyek hatékonnyá teszik e jog gyakorlását; a telekhasználatot a közérdeknek megfelelően szabályozzák a spekuláció megakadályozása céljából.

Szlovénia

78.cikk. Az állam megteremti a feltételeket ahhoz, hogy az állampolgárok megfelelő lakást szerezhessenek.

Tulajdon

Jelenlegi Alkotmány:

13. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz való jogot.

(2) Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekből, törvényben szabályozott esetekben és módon, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet.

Új Alaptörvény:

XII. cikk. (1) Mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az örökléshez. A tulajdon társadalmi felelősséggel jár .

(2) Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekből, törvényben meghatározott esetekben és módon, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet .

Görögország

45. cikk. (2). Az állam az irányvonalak kialakítása során különleges figyelmet fordít arra, hogy:

b) a tulajdon és a közösség anyagi forrásai megfelelően legyenek elosztva az egyének és a különböző osztályok között, a közjó szolgálata érdekében;

Németország

14. cikk. (2) A tulajdon kötelez. A tulajdon használata egyúttal a közjót is szolgálja.

(3) A tulajdonelvonás csak a közjó érdekében engedhető meg.

Olaszország

42. cikk. (1) A törvény elismeri és biztosítja a magántulajdont, meghatározza megszerzésének és használatának módjait és korlátait, a társadalmi rendeltetés biztosítása és a mindenki számára hozzáférhetővé tétele céljából.

(2) A törvényben meghatározott esetekben kártalanítás ellenében a magántulajdon közérdekből kisajátítható.

Szlovákia

20. cikk. (3) A tulajdon kötelez. Tilos a tulajdonnal való visszaélés mások jogainak sérelmére, vagy a törvénnyel védett közérdek ellen. A tulajdonjog gyakorlása nem károsíthatja a törvényben megállapított mértéken felül az emberek egészségét, a természetet, a kulturális emlékeket és a környezetet.

(4) A kisajátítás és a tulajdonjog kényszer jellegű korlátozása csak a szükséges mértékben és közérdekből lehetséges, törvény alapján és arányos kártalanítás mellett.

Szlovénia

67. cikk. (1) A tulajdon megszerzésének és gyakorlásának módját törvény szabályozza, oly módon, hogy biztosítsa e jog gazdasági, szociális és ökológiai feladatait.

Szlovénia

69. cikk. Az ingatlanvagyon tulajdonjoga közérdekből kisajátítható vagy korlátozható természetbeni vagy vagyoni kártalanítás ellenében, a törvényben megállapított feltételek szerint.

Nemzeti vagyon

Jelenlegi Alkotmány:

10. § (1) A magyar állam tulajdona nemzeti vagyon.

(2) Az állam kizárólagos tulajdonának, valamint kizárólagos gazdasági tevékenységének körét törvény határozza meg.

11. § Az állam tulajdonában álló vállalatok és gazdálkodó szervezetek a törvényben meghatározott módon és felelősséggel önállóan gazdálkodnak.

Új Alaptörvény:

(1) A magyar állam és az önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások megóvása, valamint a jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele. A nemzeti vagyon megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményeit sarkalatos törvény határozza meg.

(2) Az állam kizárólagos tulajdonának és kizárólagos gazdasági tevékenységének körét, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon elidegenítésének korlátait és feltételeit az (1) bekezdés szerinti célokra tekintettel sarkalatos törvény határozza meg.

(3) Nemzeti vagyont csak törvényben meghatározott célból lehet átruházni, törvényben meghatározott kivételekkel, az értékarányosság követelményének figyelembevétele mellett.

(4) Nemzeti vagyon átruházására vagy hasznosítására vonatkozó szerződés csak olyan szervezettel köthető, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint az átruházott vagy hasznosításra átengedett nemzeti vagyon kezelésére vonatkozó tevékenysége átlátható.

(5) Az állam és az önkormányzatok tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek törvényben meghatározott módon és felelősen, önállóan gazdálkodnak a törvényesség, a célszerűség és az eredményesség követelményei szerint.

O. cikk. (2) A természeti erőforrások, különösen a termőföld és az ivóvízkészlet, valamint a biológiai sokféleség és a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.

Görögország

18. cikk. (1) Külön törvények szabályozzák a tulajdonjogot és a rendelkezési jogot az érc- és szénbányák, barlangok, régészeti lelőhelyek és kincsek, gyógyforrások, folyó és földalatti vizek és általában természeti kincsek tekintetében.

(2) Törvény szabályozza a nagy tavak és lagúnák tulajdonát, használatát és igazgatását, valamint a rendelkezési jogot az ezek kiszárításával nyert földterületekre vonatkozóan.

(3) Különleges törvények szabályozzák a tulajdon igénybevételét a fegyveres erők szükségletére háború vagy mozgósítás idején, vagy olyan társadalmi szükséghelyzet megszüntetésére, melyek a közrendet vagy közegészséget veszélyeztetik.

Észtország:

5. cikk. Észtország természetes kincsei és erőforrásai a nemzeti vagyon részét képezik, ezeket takarékosan kell felhasználni.

Írország:

10. cikk. (1) Minden természeti erőforrás, ideértve a levegőt, és a lehetséges energia minden formáját, amely jelen Alkotmány alapján a Parlament és a kormány hatáskörébe tartozik, valamint minden jogdíj és franchise ezen körön belül az államhoz tartozik, bármely személy vagy szerv birtokaira és érdekeire vonatkozóan.

(2) Minden föld, bánya, ásvány és víz, amely a Szabad Ír Államhoz tartozott közvetlenül a jelen Alkotmány hatálybalépése előtt, az államra száll, olyan mértékben, amilyenben a Szabad Ír Állam tulajdonában volt.

Litvánia

47. cikk. (1) A föld méhének kincsei, a belvizek, az erdőkés a parkok, valamint az állam számára jelentős történelmi, régészeti és kulturális tárgyak a Litván Köztársaság kizárólagos tulajdonában állnak.

(2) A Litván Köztársaság kizárólagos tulajdonjoggal rendelkezik a területe feletti légtér, a kontinentális talapzat és a Balti-tenger gazdasági övezete felett.

Litvánia

54. cikk (1) Az állam gondoskodik a természetes környezet, az állatvilág, a növényvilág, a természet egyes tárgyai és különleges értékkel bíró területek védelméről, ellenőrzi a természeti erőforrások mérsékletes felhasználását, helyreállítását és gyarapítását.

(2) A föld és a föld alatti terület károsítását, a vizek és a levegő szennyezését, a radioaktivitás élőidézését, valamint az állatvilág és növényvilág kifosztását törvény tiltja.

Luxemburg

99. cikk. […]

Állami tulajdonban álló ingatlant csak különleges törvényi felhatalmazással lehet elidegeníteni.

Málta

9. cikk. Az állam őrködik a természeti, történeti és művészeti nemzeti örökség felett.

Portugália

5. cikk. 3. Az Állam nem adhatja át semmilyen, Portugáliához tartozó terület tulajdonjogát, sem az ilyen területeken gyakorolt szuverén jogait, kivéve határok helyreigazításának céljából.

Portugália
80.cikk. A szociális és gazdasági rendszer a következő alapelveken nyugszik:

d) a természeti erőforrások és termelőeszközök állami tulajdonban tartása mindenhol, ahol azt közérdek diktálja;

Spanyolország

46. cikk. Az állami szervek biztosítják, hogy Spanyolország népeinek történelmi, kulturális és művészeti öröksége mindazokkal a javakkal együtt, amelyek alkotják, vagyonjogi hovatartozástól függetlenül fennmaradjon és gazdagodjon. A büntető törvény szankcióval sújt minden támadást, amely ez ellen az örökség ellen irányul.

Spanyolország

132. cikk. (1) A köztulajdonban lévő és kommunális javak jogi helyzetét törvény szabályozza abból az elvből kiindulva, hogy ezeket nem lehet elidegeníteni, tartós birtoklás útján megszerezni, lefoglalni vagy megterhelni.

Szlovákia

4. cikk. Az ásványi kincsek, a felszín alatti vizek, a természeti gyógyforrások és a vízfolyások a Szlovák Köztársaság tulajdonában vannak.

Szlovákia

20. cikk. (2) Törvény állapítja meg, hogy a 4. cikkben említett vagyonon kívül mely további vagyon lehet csak az állam, az önkormányzat, vagy meghatározott jogi személyek tulajdonában, a nemzetgazdaság fejlesztése és a közérdek biztosítása céljából. A törvény megállapíthatja azt is, hogy meghatározott dolgok csak a polgárok vagy a Szlovák Köztársaságban székhellyel rendelkező jogi személyek tulajdonában lehetnek.

Szlovénia

68. cikk. Külföldiek ingatlan tulajdonjogát törvény, vagy a Nemzetgyűlés által ratifikált nemzetközi szerződés alapján szerezhetik meg.

Szlovénia

71. cikk. (2) A mezőgazdasági földterületek külön védelmét törvény szabályozza.

Gazdaság – Alapvető elvek

Jelenlegi Alkotmány:

9. § (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlő védelemben részesül.

(2) A Magyar Köztársaság elismeri és támogatja a vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát.

Új Alaptörvény:

L. cikk. (1) Magyarország gazdasága az értékteremtő munkán és a vállalkozás szabadságán alapszik.

(2) Magyarország biztosítja a tisztességes gazdasági verseny feltételeit, fellép az erőfölénnyel való visszaéléssel szemben és védi a fogyasztók jogait.

Portugália

99. cikk. A kereskedelempolitikai célkitűzések az alábbiak:

c) szembehelyezkedés a spekulatív és korlátozó jellegű kereskedelmi gyakorlatokkal;

Lengyelország

76. cikk. A közhatalmi szervek védik a fogyasztókat, vásárlókat, kölcsönzőket és bérlőket az egészségüket, magánszférájukat, biztonságukat fenyegető tevékenységekkel és a tisztességtelen piaci magatartással szemben.

Portugália

81. cikk. Az állam elsődleges feladatai gazdasági és szociális téren:

e) biztosítani a piacok hatékony működését, valamint teret adni a vállalatok közötti kiegyenlített versenynek, megakadályozni a monopolisztikus törekvésű szervezeti formák kialakulását, valamint visszaszorítani hatalmi pozícióval való visszaéléseket és más, az általános érdekekre nézve káros gyakorlatokat.

f) fejleszteni a gazdasági kapcsolatokat minden néppel, állandóan védelmezve a nemzeti függetlenséget és a portugál érdekeket, valamint az ország gazdaságát;

Litvánia

46. cikk. (2) Az állam támogatja a közösség számára hasznos gazdasági erőfeszítéseket és kezdeményezéseket.

(3) Az állam a gazdasági tevékenységet olyan módon szabályozza, hogy az a nép általános jólétét szolgálja.

(4) A törvény tiltja a piac és a termelés monopolizálását, és védi a tisztességes verseny szabadságát.

Dánia:

74. cikk. A kereskedelemhez való egyenlő és szabad hozzáférhetőség bármely korlátozása, amely nem közérdeken alapul, a törvény alapján tilos.

Lengyelország

22. cikk. A gazdasági tevékenységek szabadsága csak törvény alapján és lényeges közérdekből korlátozható.

Szlovénia

74. cikk. (2) A gazdasági szervezetek megalapításának feltételeit törvény állapítja meg. A gazdasági tevékenység a közérdekkel nem lehet ellentétes.

Görögország

106. cikk. (1) A társadalmi béke biztosítására és a közérdek védelmére az állam tervezi és hangolja össze az országban a gazdasági tevékenységet.

(2) Gazdasági magánkezdeményezés nem folytatható a szabadság és az emberi méltóság sérelmére, valamint a nemzetgazdaság kárára.

Svédország

II. fej. 20. cikk. (1) A kereskedelmi tevékenység és valamely szakma végzése csak a közérdek védelmében korlátozható. Tilos az ilyen korlátozás valamely magánszemély vagy vállalkozás gazdasági érdekei miatt.

Olaszország

41. cikk. (1) A gazdaságban a magánykezdeményezés szabad.

(2) Ez nem lehet ellentétes a társadalmi hasznossággal és nem károsíthatja a biztonságot, szabadságot és az emberi méltóságot.

(3) Törvény határozza meg a terveket és végrehajtásuk megfelelő ellenőrzését annak érdekében, hogy a magán- és állami gazdasági tevékenység társadalmi célok elérésére irányuljon.

Spanyolország

128. cikk. (1) Az ország minden vagyona, megjelenési formára és tulajdonjogra való tekintet nélkül, a közérdeket szolgálja.

(2) A gazdasági tevékenységben az állami kezdeményezés szabad. A legfontosabb eszközök é szolgáltatások törvény útján az állam számára tarthatók fenn, különösen monopolhelyzet esetén, ha a közérdek úgy kívánja, deklarálható a vállalati tevékenységbe való beavatkozás is.

Spanyolország

129. cikk. (1) Törvény állapítja meg az érdekeltek részvételi formáját a társadalombiztosításban és azoknak az állami szerveknek a tevékenységében, amelyeknek a feladatköre közvetlenül érinti az életszínvonalat és a népjólétet.

(2) Az állami szervek hatékonyan támogatják a vállalkozásokban való részvétel különböző formáit, és megfelelő jogszabályok kiadásával fejlesztik a szövetkezeteket. Olyan intézkedéseket is tesznek, amelyek könnyítik a munkavállalók számára a termelőeszközök tulajdonjogának a megszerzését.

Spanyolország

131. cikk. (1) Az állam törvény útján megtervezheti az általános gazdasági tevékenységet annak érdekében, hogy biztosítsa a kollektív szükségletek fedezését, egyensúlyozza és összehangolja a regionális és az ágazati fejlődést, ösztönözze a jövedelmek és a vagyoni javak növekedését, illetve azok minél igazságosabb elosztását.

Írország

45. cikk. (1) Az állam biztosítani törekszik az egész nemzet jólétét a társadalmi rend lehető legteljesebb védelmén keresztül, amelyben a nemzet életének intézményeit az igazságosság és a karitativitás vezeti.

(2). Az állam az irányvonalak kialakítása során különleges figyelmet fordít arra, hogy:

b) a tulajdon és a közösség anyagi forrásai megfelelően legyenek elosztva az egyének és a különböző osztályok között, a közjó szolgálata érdekében;

c) a szabad verseny ne vezessen a tulajdon vagy az alapvető cikkek ellenőrzésének néhány magánszemély kezében való egyesüléséhez a köz sérelmére;

d) a hitelek állandó és előre meghatározott célja a nép jóléte legyen; valamint

e) a föld annyi családnak jelentsen biztonságot, amennyinek a körülmények között lehetséges.


(3) 1. Az állam támogatja, amennyiben szükséges kiegészíti a magánkezdeményezést az ipar és a kereskedelem területén.

2. Az állam biztosítani törekszik, hogy a magánvállalkozások irányítása hatékonyan vegyen részt a javak termelésében és elosztásában, és a köz érdekében fellép a kizsákmányolással szemben.

Portugália

80. cikk. A szociális és gazdasági rendszer a következő alapelveken nyugszik:

a) a gazdasági hatalom alárendelése a politikai hatalomnak;

Szlovákia

44. cikk. (3) A törvényben megállapított mértéken felül senki nem veszélyeztetheti vagy károsíthatja a környezetet, a természeti erőforrásokat és a kulturális műemlékeket.

(4) Az állam gondoskodik a természeti erőforrások körültekintő hasznosításáról, az ökológiai egyensúlyról, a környezet hatékony védelméről, és biztosítja a vadonélő növények és állatok sokféleségének megőrzését.

Olaszország

43. cikk. Közérdekből a törvény eredetileg fenntarthat, vagy kártalanítása ellenében történő kisajátítás útján az államra, jogi személyre, dolgozók vagy fogyasztók csoportjára ruházhat át olyan vállalatokat vagy vállalattípusokat, amelyek létfontosságú szolgáltatásokat végeznek, energiaforrások felett rendelkeznek vagy monopol helyzetben vannak, és termékük olyan szükségleti cikk, amelyet közérdekből feltétlenül biztosítani kell.

Olaszország

44. cikk. (1) A föld ésszerű kihasználása és méltányos társadalmi körülmények kialakítása érdekében a törvény kötelezettségeket ír elő, és korlátokat állapít meg a földmagántulajdonra, régiónként és mezőgazdasági övezetenként megszabja a földterület nagyságának felső határát, előmozdítja és kötelezővé teszi a talajjavítást, a nagybirtok átalakítását és a termelő egységek rekonstrukcióját, segíti a kis- és közép-gazdaságokat.

Málta

19. cikk. Az állam biztosítja az iparos szervezetek védelmét és fejlődését.

Lengyelország

23. cikk. Az Állam mezőgazdasági rendjének alapja a családi gazdaság.

Portugália

60. cikk. 2. A reklámozást törvény szabályozza. A burkolt, közvetett vagy megtévesztő reklámozás tilos.

Gazdaság - Szövetkezetek

Jelenlegi Alkotmány:

12. § (1) Az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, elismeri a szövetkezetek önállóságát.

(2) Az állam tiszteletben tartja az önkormányzatok tulajdonát.

Új Alaptörvény:

-- Nem rendelkezik --

Görögország

12. cikk. (4) A mezőgazdasági és városi szövetkezetek minden fajtájának joga van a törvények és alapszabályaik értelmében az önkormányzáshoz, és ennek során az állam védelme és felügyelete alatt állnak, amely köteles fejlődésüket előmozdítani.

(5) Törvény kötelezővé teheti olyan szövetkezetek létrehozását, amely közhasznú célokat, a közérdeket, a mezőgazdasági területek közös hasznosítását, vagy a nemzeti vagyon más forrásait szolgálják; amennyiben a tagok egyenlő elbánása biztosított.


Málta

20. cikk. Az állam elismeri a társadalmi funkciót betöltő szövetkezeteket, és biztosítja azok fejlődését.

Olaszország

45. cikk. (1) A Köztársaság elismeri a kölcsönös segítségen alapuló és spekulációs célokat mellőző szövetkezetek társadalmi rendeltetését. A törvény előmozdítja, és alkalmas eszközökkel segíti terjedésüket, és megfelelő ellenőrzéssel biztosítja eredeti jellegük és céljuk megtartását.

(2) Törvény rendelkezik a kisiparosság védelméről és fejlődéséről.

Portugália

61. cikk. 2. Mindenkinek joga van szabadon létrehozni szövetkezeteket a szövetkezeti alapelvek megtartása mellett.

3. A szövetkezetek korlátozások nélkül folytathatják tevékenységüket a törvények keretei között, csatlakozhatnak egyesülésekhez, szövetségekhez és társulásokhoz, valamint bármilyen más, a törvénynek megfelelő szervezethez.

Gazdaság – Munka

Jelenlegi Alkotmány:

70/B. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a munkához, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához.

(2) Az egyenlő munkáért mindenkinek, bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlő bérhez van joga.

(3) Minden dolgozónak joga van olyan jövedelemhez, amely megfelel végzett munkája mennyiségének és minőségének.

Új Alaptörvény:

XVIII. cikk. (1) Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, fogyatékosság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.

Lengyelország

65. cikk. (5) A közhatalmi szervek olyan politikát követnek, amely a teljes és produktív foglalkoztatásra törekszik a munkanélküliség felszámolását célzó programok alkalmazásával, ideértve a foglalkoztatási tanácsadás és képzések szervezését és támogatását, a közmunkát és a gazdasági beavatkozást.

Málta:

1. cikk. (1) Málta munkán és az egyének alapvető jogai és szabadságai tiszteletben tartásán alapuló demokratikus köztársaság.

Málta

7. cikk. Az állam elismeri az állampolgárok munkához való jogát, és megteremti azokat a feltételeket, amelyek ezen jog gyakorlását elősegítik.

Olaszország:

1. cikk. (1) Olaszország munkára alapozott demokratikus köztársaság.

Olaszország

36. cikk. (1) A dolgozónak joga van olyan jövedelemre, amely megfelel végzett munkájának mennyiségének és minőségének, és mindenképp elegendő, hogy magának és családjának szabad és méltó élete biztosítson.

Olaszország

46. cikk. A munka gazdasági és társadalmi felemelése érdekében, és a termelés igényeinek megfelelően a Köztársaság elismeri a dolgozók azon jogát, hogy a törvényben meghatározott módokon és keretek között részt vegyenek az üzemek igazgatásában.

Portugália

47. cikk. Mindenkinek joga van szabadon megválasztania foglalkozását vagy a munka fajtáját, mely törvény általi korlátozások tárgyát képezi, figyelembe véve a közérdeket vagy az adott foglalkozás természetét.

Portugália

59. cikk. 1. a) a munka mennyisége, természete és minősége szerinti díjazásra, szem előtt tartva az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét, azáltal biztosítva a megfelelő életminőség lehetőségét.

Szlovákia

18. cikk. (1) Senkit sem szabad kényszermunkának vagy kényszerszolgálatnak alávetni.

(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik:

a) a szabadságvesztés-büntetésüket a törvény alapján kiszabott munkával töltő személyekre vagy a szabadságvesztés-büntetést helyettesítő egyéb büntetésüket töltő személyekre;

b) a katonai szolgálatra, vagy kötelező katonai szolgálat helyett a törvény által megállapított egyéb szolgálatra;

c) a törvény alapján megkövetelt szolgálatra természeti csapás, baleset vagy más olyan veszély esetén, amely az emberéletet, egészséget, vagy jelentős vagyoni értéket veszélyeztet;

d) az élet, az egészség vagy mások jogai védelme érdekében a törvény által megállapított cselekményekre;

e) kisebb önkormányzati szolgáltatásokra, a törvény alapján.

Litvánia

48. cikk. (4) A katonai vagy alternatív szolgálat, valamint a háború, természeti csapás, járvány, vagy más rendkívüli körülmények között végzett munka nem minősül kényszermunkának.

(5) Szintén nem tekinthető kényszermunkának az elítéltek által a büntetés-végrehajtási intézetben végzett, törvényben szabályozott munka.

Gazdaság – Egyéb szervek

Jelenlegi Alkotmány:

-- Nem rendelkezik --

Új Alaptörvény:

-- Nem rendelkezik --

Franciaország:

69. cikk. A Gazdasági és Szociális Tanács a Kormány megkérésére az előterjesztett törvény-, rendelkezés- és rendelettervezeteket, valamint törvényjavaslatokat véleményezi.

Olaszország

99. cikk. (1) A Gazdaság és Munka Nemzeti Tanácsa a törvény által meghatározott módon a termelő kategóriák szakértőiből és képviselőiből áll, oly módon, hogy a képviseleti arányok kialakításánál figyelembe kell venni az egyes kategóriák mennyiségi és minőségi jelentőségét.

(2) A törvényben meghatározott tárgyakban és feladatokon belül a kamarák és a kormány tanácsadó testülete.

(3) Törvényt kezdeményezhet és közreműködik a gazdasági és társadalmi törvényhozásban, a törvényben meghatározott alapelvek mellett és korlátok között.

Gazdaság - Pénzügyek

Jelenlegi Alkotmány:

-- Nem rendelkezik --

Új Alaptörvény:

-- Nem rendelkezik --

Portugália

101. cikk. A pénzügyi rendszer felépítését a törvény határozza meg, garantálva a megtakarításokat és azok biztonságát, valamint a termelőerők növeléséhez szükséges pénzügyi eszközök biztosítását.

Lengyelország

216. cikk. (3) Monopóliumot törvény hozhat létre.

(5) Nincs hely olyan kölcsönfelvételnek, garanciavállalásnak és pénzügyi biztosíték adásának, amely olyan nemzeti adósságot eredményez, ami eléri az éves bruttó hazai össztermék értékének háromötöd részét.

Olaszország

53. cikk. (1) Anyagi lehetőségeinek megfelelően mindenki köteles hozzájárulni a közterhek viseléséhez.

Luxemburg

101. cikk.

Adókkal kapcsolatos előjog nem állapítható meg. Adófizetés alóli mentességről vagy adócsökkentésről csak törvény rendelkezhet.

Olaszország

47. cikk. (1) A Köztársaság bátorítja és védi a takarékoskodás minden formáját; szabályozza, összehangolja és ellenőrzi a hiteltevékenységet.

(2) Segíti a lakosságot, hogy takarékbetétjei révén lakáshoz, mezőgazdasági termelőeszközhöz jusson, és közvetlen vagy közvetett módon az ország nagy termelőegységeinek részvényesévé váljon.

Lengyelország

220. cikk. (2) A költségvetés nem biztosíthatja a hiány fedezetét oly módon, hogy a jegybankkal szerződik annak hitelkötelezettsége terhére.

Luxemburg:

99. cikk. […]

Az államot terhelő hitelt felvenni csak a Képviselőház beleegyezésével lehet.

Állam, közigazgatás, politika

Lengyelország

6. cikk. A Lengyel Köztársaság biztosítja az emberek egyenlő hozzáférésének feltételeit a kulturális javakhoz, amelyek a Nemzet önazonosságának, folytonosságának és fejlődésének forrásai.

Portugália

9. cikk. Az állam alapvető feladatai:

a) A nemzeti függetlenség garantálása és azoknak a politikai, gazdasági, szociális és kulturális feltételeknek a létrehozása, melyek ezt elősegítik;

d) a nép jólétének és életminősége javításának elősegítése, valamint a gazdasági és szociális szerkezet átalakításának és modernizálásának segítségével, tényleges egyenlőséget biztosítani a portugálok között gazdasági, szociális, kulturális és környezethez való jogaik gyakorlásában;

e) a portugál nép kulturális örökségének védelme és gyarapítása, a természet és a környezet védelme, valamint a természeti erősforrások megóvása, az ország területével kapcsolatos megfelelő tervezés biztosítása érdekében;

f) a portugál nyelv oktatásának és folyamatos fejlesztésének biztosítása, használatának védelme és nemzetközi elismertségének előmozdítása.

Olaszország

28. cikk. Az állam és a közintézmények tisztviselői és alkalmazottai a büntető, polgári és igazgatási törvények szerint közvetlenül felelősek a jog megsértésével hozott aktusaikért. Ezekben az esetekben a polgári jogi felelősség kiterjed az államra és a közintézményekre is.

Olaszország

54. cikk. (1) Minden állampolgár kötelessége, hogy hű maradjon a Köztársasághoz, és tiszteletben tartsa az Alkotmányt és a törvényeket.

(2) A közhivatalt betöltő állampolgárok kötelesek feladataikat fegyelmezetten és becsülettel ellátni, és a törvényben meghatározott esetekben esküt tenni.

Olaszország

100. cikk. (1) Az Államtanács jogi-igazgatási tanácsadó szerv, amely biztosítja a közigazgatás törvényességét.

Portugália

22. cikk. Asz Állam és más köztestületek közösen vagy egyénenként, a felügyeletük alá tartozó szervek vezetőivel, munkatársaival és megbízottaival együttesen felelősséggel tartoznak a polgári jog szerint feladataik gyakorlása során végrehajtott azon cselekedeteikért vagy mulasztásaikért, melyek a jogok, szabadságok és azok biztosítékainak megsértését eredményezik, vagy kárt okoznak másoknak.

Görögország

29. cikk. (3) Bírói tisztviselők, a fegyveres erők és a biztonsági szervek tagjai semmilyen formában nem nyilváníthatnak véleményt politikai pártól sem azok érdekében, sem azok kárára. Közszolgálatot végzők, helyi önkormányzati alkalmazottak, más közjogi személy alkalmazottai és az állami, önkormányzati, valamint azon vállalkozás alkalmazottai, amely vállalkozás igazgatóságát az állami közigazgatási aktussal vagy részvényesi minőségben kinevezi, hivataluk gyakorlása során semmilyen formában nem nyilváníthatnak véleményt politikai pártról sem azok érdekében, sem azok kárára.

Média

Jelenlegi Alkotmány:

61. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás és a szólás szabadságához, továbbá a közérdekű adatok megismeréséhez, valamint terjesztéséhez.

(2) A Magyar Köztársaság elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét.

(3) A demokratikus közvélemény kialakítása érdekében mindenkinek joga van a megfelelő tájékoztatáshoz a közügyek tekintetében.

(4) A Magyar Köztársaságban közszolgálati médiaszolgáltatás működik közre a nemzeti önazonosság és az európai identitás, a magyar, valamint a kisebbségi nyelvek és kultúra ápolásában, gazdagításában, a nemzeti összetartozás megerősítésében, illetőleg a nemzeti, etnikai, családi, vallási közösségek igényeinek kielégítésében. A közszolgálati médiaszolgáltatást az Országgyűlés által választott tagokkal működő autonóm közigazgatási hatóság és független tulajdonosi testület felügyeli, céljainak megvalósulása felett pedig az állampolgárok egyes, törvényben meghatározott közösségei őrködnek.

(5) A közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, valamint a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól rendelkező törvény, továbbá a médiaszolgáltatások felügyeletéről szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

Új Alaptörvény:

(1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.

(2) Magyarország elismeri és védi a sajtószabadságot.

(3) A sajtószabadságra, valamint az elektronikus tömegtájékoztatási és hírközlési piac felügyeletére vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg.

Görögország

14. cikk. (3) Újságok és más nyomdatermékek lefoglalása, akár megjelenésük előtt, akár azt követően, tilos. A lefoglalás az ügyész utasítására kivételesen engedélyezett

a) a keresztény, vagy más ismert vallás megsértése esetén;

b) a köztársasági elnök megsértése esetén

c) olyan írás esetén, mely a haderő, vagy az ország katonai létesítményei összetételét, felszerelését és elosztását, vagy az ország véderejét felfedi, vagy az államforma erőszakos megdöntését célozza, vagy amely az állam területi sérthetetlensége ellen irányul;

d) erkölcstelen írás esetén, amely a közszeméremérzetet nyilvánvalóan sérti, a törvényben meghatározott esetekben.

(5) Mindenki, akiről igaztalan írás vagy közvetítés született, válaszadásra jogosult, és a hírközlő teljes és azonnali visszavonásra köteles. Mindenki, akiről sértő vagy rágalmazó írás, vagy közvetítés született, válaszadásra jogosult, és a hírközlő azonnali közlésre és helyreigazításra köteles. A válaszadás joga gyakorlásának módját és a teljes és azonnali visszavonást, közlést vagy helyreigazítást törvény állapítja meg.

(9) A hírközlő médiumok tulajdoni helyzete, pénzügyi feltételei és pénzeszközei közzétételét törvény határozza meg. A teljesen átlátható és sokszínű hírközléshez szükséges intézkedéseket és korlátozásokat törvény állapítja meg. Tilos azonos vagy különböző típusú médium egy kézben való összpontosítása. Különösen tilos több, azonos típusú elektronikus médium egy kézben való összpontosítása. A hírközlési vállalkozásnál betöltött tulajdonosi, tulajdonostársi, főbb részvényesi vagy igazgatósági végrehajtói minőség összeférhetetlen a közigazgatási, vagy szélesebb közszolgálat számára munkákat, felméréseket vagy szolgáltatásokat végző jogi személyiségű vállalkozásban betöltött tulajdonosi, tulajdonostársi, főbb részvényesi vagy igazgatósági végrehajtói minőséggel. Ez a tilalom kiterjed a házastársra, a hozzátartozókra, valamint a függőségben lévő személyekre és vállalatokra is. […]

Görögország

15. cikk. (2) A rádió és a televízió az állam közvetlen irányítása alatt áll. Az ellenőrzés és az igazgatósági bírságok kiszabásának kizárólagos joga a Nemzeti Rádió és Televízió Tanácsot illeti, amely törvény értelmében független hatóság. […]

Írország

40. cikk. (6) a) Az istenkáromló, lázító és erkölcstelen anyagok közlése vagy forgalmazása bűncselekménynek minősül és a törvény alapján büntetendő.

Lengyelország

213. cikk. (1) a Nemzeti Rádió és Televízió Tanács őrködik a szólásszabadság, az információhoz való jog felett, és védelmezi a közérdeket a rádiózás és televíziózás területén.

Olaszország

21. cikk. (6) A közerkölccsel ellentétes sajtóközlemény, előadás vagy nyilvánosságra hozatal bármilyen formája tilos.

Portugália

38. cikk. Az állam garantálja a tömegkommunikációs eszköz politikai vagy gazdasági hatalommal szembeni szabadságát és függetlenségét; előírja az általános tájékoztatást végző tömegkommunikációs eszköz szakmai jellegének elvként történő szem előtt tartását a tulajdonosi felügyeletet ellátó vállalatok számára; a törvény ezeket a vállalatokat megkülönböztetés nélkül kezeli és támogatja, valamint óvja – különös tekintettel – az összetevődő vagy egymással összefonódó pénzügyi érdekeken keresztül történő központosítási törekvéstől.

Svédország:

II. fej. 13. cikk. (1) A véleménynyilvánítási szabadság és az információs szabadság a Királyság biztonsága, a nemzeti árukínálat, a közrend és közbiztonság, a magánszemély sérthetetlensége, a magánélet szentsége és a bűnüldözés eredményessége érdekében korlátozható. A véleménynyilvánítási szabadság kereskedelmi tevékenységek esetében is korlátozható. Egyéb esetekben a véleménynyilvánítási szabadság és az információs szabadság csak különösen fontos okból korlátozható.

Szlovénia

40. cikk. Az olyan közzétett hír helyreigazításához való jog, amelyben az egyén, szervezet vagy szerv érdekei sérültek, biztosított, csakúgy, mint a közzétett tájékoztatásra való válaszadás joga.

Haza védelme

Észtország:

54. cikk. (2) Amennyiben más eszköz nem áll rendelkezésre, minden észt állampolgár jogosult spontán cselekvésre az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásával szemben.

Lengyelország

5. cikk. A Lengyel Köztársaság védelmezi függetlenségét és területi integritását, és biztosítja az állampolgári és emberi jogokat és szabadságokat, az állampolgárok biztonságát. Védelmezi a nemzet örökségét, és biztosítja a természeti környezet védelmét a fenntartható fejlődés elvének megfelelően.

Litvánia

3. cikk. (1) Senki nem korlátozhatja a nép szuverenitását, és nem formálhat igényt a nép szuverén hatalmára.

Litvánia

137. cikk. A Litván Köztársaság területén nem lehetnek tömegpusztító fegyverek és külföldi katonai támaszpontok.

Málta:

1. cikk. (3) a) külföldi katonai bázis nem létesíthető Málta területén;

Olaszország

11. cikk. Olaszország elutasítja a háborút mint más népek szabadságának megsértését és a nemzetközi viták megoldásának eszközét; más államokkal egyenlő feltételek mellett hozzájárul szuverenitása korlátozásához egy olyan rendszer létrehozása érdekében, amely biztosítja a békét és a nemzetek közötti igazságosságot, valamint előmozdítja és támogatja az ilyen céllal alakult nemzetközi szervezeteket.

Portugália

275. cikk. (4) A Fegyveres Erők a portugál nép szolgálatában állnak, szigorúan pártatlanok, és tagjaik nem élhetnek vissza fegyveres erejükkel, helyzetükkel és hatáskörükkel a politikai ügyekbe való beavatkozás céljából.

Olaszország

52. cikk. (1) A Haza védelme az állampolgárok szent kötelezettsége.

(2) A katonai szolgálat, a törvényben meghatározott módon és keretek között, kötelező. E kötelezettség teljesítése miatt nem származhat hátrány az állampolgárok számára sem munkahelyén, sem a politikai jogok gyakorlásában.

Szlovákia

25. cikk. (1) A Szlovák Köztársaság védelme minden állampolgár megtisztelő kiváltsága és kötelezettsége.

Litvánia

3. cikk. (2) A nemzetnek és minden állampolgárnak joga van fellépni mindenkivel szemben, aki erőszakosan megsérti a litván állam függetlenségét, területi integritását vagy alkotmányos rendjét.

Portugália

21. cikk. Mindenkinek joga van megtagadni bármilyen rendelkezés végrehajtását, mely veszélyezteti jogait, szabadságait és biztosítékait, valamint ellenszegülni bármilyen agressziónak abban az esetben, ha a közhatalomhoz való fordulása nem lehetséges.

Litvánia

136. cikk. A Litván Köztársaság részt vesz a nemzetközi szervek munkájában, ha ez nem mond ellent az állam érdekeinek és függetlenségének.

Szlovénia

3/A. cikk. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott nemzetközi szerződés ratifikálása előtt a Nemzetgyűlés népszavazást rendel el. A javaslat akkor tekinthető elfogadottnak, ha a leadott szavazatok többsége támogatja. A népszavazás eredménye kötelező a Nemzetgyűlésre. Amennyiben tartottak ilyen népszavazást, a nemzetközi szerződés ratifikálásáról szóló törvényről nem lehet népszavazást tartani.

Szlovákia

3. cikk. (2) A Szlovák Köztársaság határait csak alkotmányos törvénnyel lehet megváltoztatni.

Állampolgárság, külföldi nemzettársak

Portugália

25. cikk. A személy erkölcsi és fizikai sérthetetlenségét tiszteletben kell tartani.

Lengyelország

82. cikk. A Lengyel Köztársaság iránti hűség és a közjóval való törődés minden lengyel állampolgár kötelezettsége.

Görögország:

4. cikk. Görög állampolgár mindenki, aki törvényben meghatározott feltételeknek megfelel. A görög állampolgárságtól akkor lehet valakit megfosztani, ha az érintett önkéntesen másik állampolgárságot szerzett, vagy külföldi államban olyan szolgálatot vállalt, amely ellentétes a nemzeti érdekekkel; a törvényben meghatározott feltételek és eljárás szerint.

Szlovénia

48. cikk. A törvény keretei között menedékjogot élveznek azok a külföldiek és hontalanok, akiket az emberi jogokért és szabadságokért való kiállásuk miatt üldöznek.

Jelenlegi Alkotmány:

2. § (3) A Magyar Köztársaság felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását.

Új Alaptörvény:

D. cikk. Magyarország az egységes magyar nemzet eszméjétől vezérelve felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal.

Spanyolország

42. cikk. Az állam megkülönböztetett figyelmet fordít a külföldön tartózkodó spanyol munkavállalók gazdasági és szociális jogainak védelmére, és olyan politikát folytat, amely visszatérésüket szorgalmazza.

Görögország

108. cikk. (1) Az állam gondoskodik a külföldi görögökről és az anyaországhoz való kapcsolat fenntartásáról. Gondoskodik továbbá a külföldön dolgozó görögök képzéséről és társadalmi, szakmai előmenetelükről.

Olaszország

35. cikk. (4) A törvény által a közérdek védelmében meghatározott kötelezettségek teljesítése mellett elismeri a kivándorlás szabadságát és védi az olasz munkát külföldön.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.